Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet

Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 12 november 2023 firar Kristi kyrka 23:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Förlåtelse utan gräns. Hur många gånger ska jag förlåta honom frågar aposteln Petrus. Han fick till svar: Även om han gör orätt mot dig sju gånger om dagen och sju gånger kommer tillbaka och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta honom. Vi är alltid i behov av förlåtelse eftersom vi syndar med tankar, ord och gärningar. Det vet Herren Jesus mycket väl. Eftersom vi själva är i konstant behov av förlåtelse så ska vi även vara snara att förlåta dem som begår synd mot oss. I den bön Herren lärde oss framkommer detta tydligt. Söndagen texter hittar du nedan:

Hos 11:8f
Hur skul­le jag kun­na släppa dig, Efraim, över­ge dig, Is­ra­el, göra med dig som med Ad­ma och be­hand­la dig som Se­vo­jim? Mitt hjärta är i upp­ror, all min medkäns­la väcks. Jag skall in­te låta min flam­man­de vre­de få ut­lopp, jag skall in­te änd­ra mig och förgöra Efraim, ty jag är Gud och in­te människa, den He­li­ge mitt ibland er. Jag kom­mer in­te med skräck.

1 Thess 5:13-15
Vi­sa dem den störs­ta kärlek och upp­skatt­ning för allt vad de uträttar. Håll fred med varand­ra. Vi upp­ma­nar er, bröder: ta­la de oor­dent­li­ga till rätta, upp­munt­ra de modfäll­da, stöd de sva­ga, ha tåla­mod med al­la. Se till att ing­en lönar ont med ont. Sträva all­tid ef­ter att göra gott, mot varand­ra och mot al­la and­ra.
Matt 6:9-15
Så skall ni be:
Vår fa­der, du som är i him­len.
Låt ditt namn bli hel­gat.
Låt ditt ri­ke kom­ma.
Låt din vil­ja ske,
på jor­den så som i him­len.
Ge oss i dag vårt bröd för da­gen som kom­mer.
Och förlåt oss våra skul­der,
lik­som vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss in­te för prövning,
ut­an rädda oss från det on­da.

Ty om ni förlåter människor­na de­ras över­trädel­ser skall er him­mels­ke fa­der också förlåta er. Men om ni in­te förlåter människor­na skall in­te hel­ler er fa­der förlåta er era över­trädel­ser.

Lämna ett svar