Browsed by
Månad: januari 2023

Fjärde söndagen efter trettondedagen

Fjärde söndagen efter trettondedagen

Söndagen 29 januari 2023 firar den kristna kyrkan 4:e Söndagen efter Trettondedagen, då temat handlar om att Jesus är vår hopp. Det handlar om vårt enda hopp och om att få del av ett evigt liv. En del av evangelietexten beskriver vad hoppet handlar om, när lärjungarna ställdes inför naturens krafter och kände sig övergivna av sin Herre. Matteus berättar: Båten var då re­dan långt från land och kämpa­de mot vågor­na, ef­tersom det var mot­vind, strax före gry­ning­en kom han…

Läs mer Läs mer

Tredje söndagen efter trettondedagen

Tredje söndagen efter trettondedagen

Söndagen 22 januari 2023 firar kristna kyrkan 3:e söndagen efter Trettondedagen, då temat handlar om att Jesus skapar tro, som måste kopplas samman med Guds Ord, alltså det som Jesus Kristus representerar vid alla sammanhang, oavsett han talar, gör något eller bara existerar som sådan. Han säger själv att han är A o O, början och slutet på hela universum och den som skapat allt redan innan allt existerade, inklusive oss som i många fall tror att vi har medverkat…

Läs mer Läs mer

The Life-Giving Shepherd

The Life-Giving Shepherd

Over the last number of Sunday nights we have been having a series here on why Jesus came. There are a number of ways that the answer to that question is stated in the New Testament, and one of the more direct ones is found in John’s gospel, chapter 10 and verse 10, where Jesus said, “I came that they may have life, and have it abundantly.” If you’ve been a Christian for any length of time you’re probably very…

Läs mer Läs mer

Andra söndagen efter trettondedagen

Andra söndagen efter trettondedagen

Söndagen 15 januari firar den kristna kyrkan Andra söndagen efter Trettondedagen och då är temat Livets källa. Det är främst aposteln Johannes som deklarerar vem Livets källa är när han skriver: Men det är en an­nan som vitt­nar om mig, och jag vet att hans vitt­nesbörd om mig är gil­tigt. Ni har sänt bud till Jo­han­nes, och han har vitt­nat för san­ning­en. Jag vill in­te ha något vitt­nesbörd om mig från någon människa, men jag säger det­ta för att ni…

Läs mer Läs mer

Första söndagen efter Trettondedagen

Första söndagen efter Trettondedagen

Söndagen 8 januari 2023 firar den kristna kyrkan 1:a söndagen efter Trettondedag, och då handlar temat om Jesu dop. Aposteln Matteus sammanfattar denna söndagen temat genom att skriva: Se­dan kom Je­sus från Ga­li­leen till Jo­han­nes vid Jor­dan för att döpas av ho­nom. Men Jo­han­nes vil­le hind­ra ho­nom och sa­de: ”Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kom­mer du till mig.” Je­sus sva­ra­de: ”Låt det ske. Det är så vi skall upp­fyl­la allt som hör till rättfärdig­he­ten.” Då…

Läs mer Läs mer

Trettondedag jul

Trettondedag jul

Fredagen 6 januari firar kristna kyrkan Trettondedag Jul och då handlar temat om Guds härlighet i Kristus, ett tema som pekar på det som texterna avser att lyfta fram, Herren Jesus Kristus, vår ende Frälsare! Jesus Kristus är Guds härlighet något som texterna från Gamla Testamentet lyfter fram och förtydligas i Nya Testamentet. Profeten Jesaja, som talar om den kommande Messias skriver: Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här, Her­rens härlig­het går upp över dig. Jor­den är höljd…

Läs mer Läs mer

You Are What You Think

You Are What You Think

As I was thinking about what I might share with you tonight, maybe a little more personal and at the same time biblical as we stand on the edge of a brand new year. This is a time when people may typically rethink how they view life, reestablish some priorities, hit the reset button, hit the delete button and try to start all over again. Perspective is really important and even self-speak as it’s often called today, what you say to yourself about yourself and…

Läs mer Läs mer