Söndagen efter alla helgons dag eller Alla själars dag

Söndagen efter alla helgons dag eller Alla själars dag

Söndagen 5 november 2023 firar Kristi kyrka Söndagen efter alla helgons dag eller Alla själars dag och då handlar temat om Vårt evighetshopp. Denna dag brukar man vanligtvis besöka kyrkogården för att minnas sina anhöriga, men dagen handlar mestadels om det som Hebreerbrevets författare skriver: I tro dog al­la des­sa ut­an att ha fått vad de ha­de bli­vit lo­va­de. De ha­de ba­ra sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig va­ra gäster och främling­ar på jor­den. De som ta­lar så vi­sar att de söker ett hem­land. Och om de ha­de tänkt på det land som de lämnat kun­de de ha återvänt dit. Men nu läng­ta­de de till ett bätt­re land, ett i him­len. Därför skäms in­te Gud för dem, ut­an de får kal­la ho­nom sin Gud; han har ju grun­dat en stad åt dem. Texterna för söndagen hittar du nedan:

Jos 1:10f
Jo­sua be­fall­de då fol­kets förmän att gå runt i lägret och säga till fol­ket: ”Gör i ord­ning pro­vi­ant! Om tre da­gar skall ni gå över Jor­dan och kom­ma till det land som Her­ren, er Gud, ger er och ta det i be­sitt­ning.”

Heb 11:13-16
I tro dog al­la des­sa ut­an att ha fått vad de ha­de bli­vit lo­va­de. De ha­de ba­ra sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig va­ra gäster och främling­ar på jor­den. De som ta­lar så vi­sar att de söker ett hem­land. Och om de ha­de tänkt på det land som de lämnat kun­de de ha återvänt dit. Men nu läng­ta­de de till ett bätt­re land, ett i him­len. Därför skäms in­te Gud för dem, ut­an de får kal­la ho­nom sin Gud; han har ju grun­dat en stad åt dem.

Luk 20:37f
Att de döda upp­står har också Mo­se vi­sat i stället om törn­bus­ken, där han kal­lar Her­ren för Ab­ra­hams Gud och Isaks Gud och Ja­kobs Gud. Gud är in­te en gud för döda ut­an för le­van­de, ty för ho­nom är al­la le­van­de.”

Lämna ett svar