Alla helgons dag

Alla helgons dag

Lördagen den 4 november 2023 firar Kristi kyrka Alla helgons dag och då handlar temat om Helgonen. Jesus Kristus lärjungar, förutom Judas Iskariot, räknas vanligtvis som helgon, och brukar avbildas med gloria. Helgon är personer som blivit föremål för vördnad (douleia), och då särskilt efter sin död. Termen används främst i samband med kristendomen men företeelsen är känd även inom flertalet andra religioner. Texterna för Alla helgons dag hittar du nedan:

5 Mos 34:1-5
Mo­se gick från Mo­abs he­dar upp till ber­get Ne­bo, högst up­pe på Pis­ga, som lig­ger mitt emot Je­ri­ko, och Her­ren vi­sa­de ho­nom he­la lan­det: Gi­le­ad ända till Dan, he­la Naf­ta­li, vi­da­re Efraims och Ma­nas­ses land och he­la Ju­das land ända till ha­vet i väster, Ne­gevöknen och Jor­danslätten, da­len där Je­ri­ko, Palm­sta­den, lig­ger, och ända ner till So­ar. Her­ren sa­de till ho­nom: ”Det­ta är lan­det som jag med ed lo­va­de Ab­ra­ham, Isak och Ja­kob att ge åt de­ras ef­ter­kom­man­de. Jag låter dig se det med di­na eg­na ögon, men du kom­mer in­te att gå över dit.”

Där i Mo­ab dog Her­rens tjäna­re Mo­se, så som Her­ren ha­de sagt.

Heb 12:22-24
Nej, ni har kom­mit till Si­ons berg och den le­van­de Gu­dens stad, det him­mels­ka Je­ru­sa­lem, och står inför mång­tu­sen­de äng­lar, en festförsam­ling av al­la förstfödda som har sitt namn i him­len; ni står inför Gud, al­las do­ma­re, inför an­dar­na av de rättfärdi­ga som har full­kom­nats och inför Je­sus, förmed­la­ren av ett nytt förbund, och det re­nan­de blod som ta­lar star­ka­re än Abels.

Luk 6:20-26
Han lyf­te blic­ken, såg på si­na lärjung­ar och sa­de:

”Sa­li­ga ni som är fat­ti­ga,
er tillhör Guds ri­ke.
Sa­li­ga ni som hung­rar nu,
ni skall få äta er mätta.
Sa­li­ga ni som gråter nu,
ni skall få skrat­ta.

Sa­li­ga är ni när man för Människo­so­nens skull ha­tar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn av­skytt. Gläd er på den da­gen och dan­sa av fröjd, ty er lön blir stor i him­len. På sam­ma sätt gjor­de ju de­ras fäder med pro­fe­ter­na.

Men ve er som är ri­ka,
ni har fått ut er glädje.
Ve er som är mätta nu,
ni skall få hung­ra.
Ve er som skrat­tar nu,
ni skall få sörja och gråta.

Ve er när al­la berömmer er. På sam­ma sätt gjor­de ju de­ras fäder med de fals­ka pro­fe­ter­na.

Lämna ett svar