Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 29 oktober 2023 firar Kristi kyrka 21:a söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Samhällsansvar, ett ämne som inkluderar olika delar men primärt handlar om vårt förhållande till varandra i samhället. För att ett samhälle ska fungera så som Herren, vår Gud, hade tänkt sig behövs det enkla regler att följa. I vårt land har vi under en lång tid utgått från Guds 10 bud. Dessa gäller inte längre, utan flertalet i dagens samhälle agerar som direkta motståndare till allt som handlar om Jesus Kristus såsom ett föredöme. Egoism och ondska har fått övertaget och flertalet i samhället tänker mest på sig själva. Massmedierna och flertalet av dem som styr samhället har inte längre en vilja att följa Guds bud, vilket innebär att det sekulära tänkandet och viljan har tagit över. Läs gärna dagens texter noggrant, och ägna tid till att fundera på vad som skulle kunna göras för att återupprätta den vilja som aposteln Paulus talar om i dagens episteltext. Söndagens texter hittar du nedan:

2 Mos 23:1-9
Du skall in­te spri­da fals­ka ryk­ten. Gör in­te ge­men­sam sak med den skyl­di­ge ge­nom att vitt­na falskt. Du skall in­te följa mäng­den i det som är ont och in­te ge ef­ter för den så att du förvräng­er san­ning­en, när du vitt­nar i någon sak. Du skall in­te va­ra par­tisk för den fat­ti­ge i hans sak.

Om du träffar på din fi­en­des oxe el­ler åsna som har kom­mit vil­se, skall du föra den till­ba­ka till ho­nom. Och om du ser att din oväns åsna har seg­nat ner un­der sin börda, får du in­te lämna ho­nom ut­an hjälp: du måste hjälpa ho­nom att las­ta av dju­ret.

Du skall in­te vränga rätten för den fat­ti­ge. Avhåll dig från fals­ka an­kla­gel­ser som kan bli döden för den oskyl­di­ge, den som har rätt, ty jag frikänner in­te den skyl­di­ge. Du skall in­te ta mu­tor, ty mu­tor gör den klar­syn­te blind och fördärvar sa­ken för den som har rätt.

En in­vand­ra­re får du in­te förtryc­ka. Ni vet hur det är att va­ra in­vand­ra­re, ni var ju själva in­vand­ra­re i Egyp­ten.

2 Kor 8:9-15
Ni känner vår her­re Je­su Kristi sto­ra gåva: han, som var rik, blev fat­tig för er skull, för att ni skul­le bli ri­ka ge­nom hans fat­tig­dom. Det är ett råd jag ger er, och det kan ni ha nyt­ta av, ni som i fjol påbörja­de ar­be­tet, och det med god vil­ja. Fullfölj nu ar­be­tet, så att re­sul­ta­tet sva­rar mot den go­da vil­jan – allt ef­ter er förmåga. Har någon ba­ra den go­da vil­jan, så är han välkom­men med vad han har och bedöms in­te ef­ter vad han in­te har. Me­ning­en är ju in­te att and­ra skall få det bätt­re och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert över­flöd av­hjälpa de­ras brist, för att en an­nan gång de­ras över­flöd skall av­hjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skri­vet: Han med myc­ket fick in­te för myc­ket, han med li­tet fick in­te för li­tet.

Matt 12:15-21
Je­sus fick ve­ta det och drog sig un­dan däri­från. Många följ­de med ho­nom, och han bo­ta­de al­la och förbjöd dem strängt att av­slöja vem han var, för att det som sagts ge­nom pro­fe­ten Je­sa­ja skul­le upp­fyl­las: Det­ta är min tjäna­re som jag har ut­valt, den som jag äls­kar och som min själ har sin glädje i. Jag skall låta min an­de kom­ma över ho­nom, och han skall förkun­na rätten för fol­ken. Han skall in­te träta och ro­pa, och ing­en skall höra hans röst på ga­tor­na. Han skall in­te bry­ta av det knäck­ta strået el­ler släcka den ty­nan­de lågan, ut­an han skall en dag föra rätten till se­ger. Och hans namn skall ge fol­ken hopp.

Lämna ett svar