Den helige Mikaels dag

Den helige Mikaels dag

Söndagen 1 oktober 2023 firar kristna kyrkan den helige Mikaels dag och då handlar temat om Änglarna. Detta tema är något som många har tankar kring. Det finns folk som säger sig ha mött änglar och vi vet att Guds egna Ord behandlar ämnet om änglar som en realitet. Johannes presenterar denna berättelse i Uppenbarelseboken: Och det blev en strid i him­len: Mi­kael och hans äng­lar gav sig i strid med dra­ken. Och dra­ken och hans äng­lar stred, men han över­man­na­des och det fanns in­te mer någon plats för dem i him­len. Och han, den sto­ra dra­ken, or­men från ur­ti­den, han som kal­las Djävul och Sa­tan, han som förför he­la värl­den, han störta­des ner på jor­den och hans äng­lar störta­des ner med ho­nom. Och jag hörde en stark röst i him­len säga: ”Nu finns fräls­ning­en och kraf­ten och ri­ket hos vår Gud och mak­ten hos hans smor­de. Ty våra bröders an­kla­ga­re har störtats ner, han som an­kla­ga­de dem inför vår Gud både dag och natt. De har be­seg­rat ho­nom ge­nom Lam­mets blod och ge­nom sitt vitt­nesbörds ord. De äls­ka­de in­te sitt liv mer än att de kun­de gå i döden. Jub­la därför, ni him­lar och ni som bor i dem. Men ve över jor­den och ha­vet: djävu­len har sti­git ner till er, och hans ra­se­ri är stort, ty han vet att hans tid är kort.”

1 Mos 28:10-17
Ja­kob lämna­de Be­er She­va och tog vägen mot Har­ran. Han kom fram till en plats där han stan­na­de för nat­ten, ef­tersom so­len ha­de gått ner. Han tog en av ste­nar­na på plat­sen för att ha den vid hu­vudgärden. Se­dan la­de han sig att so­va där.

I drömmen såg han en trap­pa som led­de från jor­den ända upp till him­len, och Guds äng­lar gick upp och ner för den. Och Her­ren stod framför ho­nom och sa­de: ”Jag är Her­ren, din fa­der Ab­ra­hams Gud och Isaks Gud. Mar­ken som du lig­ger på skall jag ge åt dig och di­na ätt­ling­ar. De skall bli som stoft­kor­nen på jor­den, och du skall ut­bre­da dig åt väster och öster, åt norr och söder, och al­la folk på jor­den skall öns­ka sig den välsig­nel­se som du och di­na ätt­ling­ar har fått. Och jag skall va­ra med dig och skyd­da dig vart du än går; jag skall föra dig till­ba­ka till det­ta land. Jag kom­mer in­te att över­ge dig, jag skall fullgöra det som jag har lo­vat dig.”

Ja­kob vak­na­de upp ur sömnen. ”San­ner­li­gen”, sa­de han, ”Her­ren är på den­na plats, och jag viss­te det in­te!” Och han greps av bävan och sa­de: ”Det­ta är en plats som väcker bävan, det måste va­ra Guds bo­ning, här är him­lens port.”

Upp 12:7-12
Och det blev en strid i him­len: Mi­kael och hans äng­lar gav sig i strid med dra­ken. Och dra­ken och hans äng­lar stred, men han över­man­na­des och det fanns in­te mer någon plats för dem i him­len. Och han, den sto­ra dra­ken, or­men från ur­ti­den, han som kal­las Djävul och Sa­tan, han som förför he­la värl­den, han störta­des ner på jor­den och hans äng­lar störta­des ner med ho­nom. Och jag hörde en stark röst i him­len säga: ”Nu finns fräls­ning­en och kraf­ten och ri­ket hos vår Gud och mak­ten hos hans smor­de. Ty våra bröders an­kla­ga­re har störtats ner, han som an­kla­ga­de dem inför vår Gud både dag och natt. De har be­seg­rat ho­nom ge­nom Lam­mets blod och ge­nom sitt vitt­nesbörds ord. De äls­ka­de in­te sitt liv mer än att de kun­de gå i döden. Jub­la därför, ni him­lar och ni som bor i dem. Men ve över jor­den och ha­vet: djävu­len har sti­git ner till er, och hans ra­se­ri är stort, ty han vet att hans tid är kort.”

Joh 1:47-51
Je­sus såg Na­ta­nael kom­ma och sa­de om ho­nom: ”Där är en sann is­ra­e­lit, en som är ut­an svek.” Na­ta­nael fråga­de: ”Hur kan du känna mig?” Je­sus sva­ra­de: ”In­nan Fi­lip­pos ro­pa­de på dig såg jag dig un­der fi­kon­trädet.” Na­ta­nael sva­ra­de: ”Rab­bi, du är Guds son, du är Is­ra­els ko­nung.” Då sa­de Je­sus till ho­nom: ”Du tror därför att jag sa­de att jag såg dig un­der fi­kon­trädet. Större ting skall du få se.” Och han sa­de: ”San­ner­li­gen, jag säger er: ni skall få se him­len öppen och Guds äng­lar sti­ga upp och sti­ga ner över Människo­so­nen.”

Lämna ett svar