Tacksägelsedagen

Tacksägelsedagen

Söndagen 8 oktober 2023 firar kristna kyrkan Tacksägelsedagen och då handlar temat om Lovsång. Att lovsjunga Herren, vår Gud, är att tillbe och lova honom trohet, genom vår tro på Jesus Kristus och hans glädjebudskap i Nya Testamentet, eller som aposteln Paulus skriver: Låt Kristi ord bo hos er i he­la sin ri­ke­dom och med all sin vis­het. Lär och vägled varand­ra, med psal­mer, hym­ner och and­lig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord el­ler hand­lin.g ske i her­ren Je­su namn och tac­ka Gud fa­dern ge­nom ho­nom.

Vish 7:15-22
Må nu Gud hjälpa mig att klä min in­sikt i ord och göra mi­na tan­kar värdi­ga hans gåvor. Ty han är vägvi­sa­ren till vis­he­ten, och det är han som le­der de vi­sa rätt. Av ho­nom be­ror både vi själva och våra ord, all tan­keförmåga och all yr­kes­skick­lig­het. Det är han som har gett mig osvik­lig kun­skap om ting­en: jag känner värl­dens bygg­nad och ele­men­tens verk­ning­ar, tidsåld­rar­nas början och slut och förlopp, solhöjdens växling­ar och års­ti­der­nas skif­ten, årens krets­lopp och him­la­krop­par­nas ställ­ning­ar, djurens lev­nadssätt och vild­dju­rens lyn­nen, an­dar­nas våld­sam­ma kraf­ter och människor­nas tan­kar, växter­nas ar­ter och rötter­nas hem­li­ga kraf­ter – allt lärde jag känna, det dol­da och det syn­li­ga, ty jag fick un­der­vis­ning av vis­he­ten, hon som med sin konst har for­mat allt. I vis­he­ten bor en an­de som är förnuf­tig och he­lig, en­sam i sitt slag, mång­fal­dig till for­men, tunn, lättrörlig, klar­synt, ogrum­lad, tyd­lig, okränk­bar, vän till det go­da, skarp­sin­nig,

Låt Kristi ord bo hos er i he­la sin ri­ke­dom och med all sin vis­het. Lär och vägled varand­ra, med psal­mer, hym­ner och and­lig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord el­ler hand­ling ske i her­ren Je­su namn och tac­ka Gud fa­dern ge­nom ho­nom.

Då han närma­de sig sta­den och var på väg ner från Oliv­ber­get börja­de he­la ska­ran av lärjung­ar i sin glädje ljud­ligt pri­sa Gud för al­la de un­der­verk de ha­de sett: ”Välsig­nad är han som kom­mer, ko­nung­en, i Her­rens namn. Fred i him­len och ära i höjden.” Några fa­ri­se­er i folk­mas­san sa­de då till ho­nom: ”Mästa­re, säg åt di­na lärjung­ar att slu­ta.” Han sva­ra­de: ”Jag säger er att om de ti­ger kom­mer ste­nar­na att ro­pa.”

Lämna ett svar