Fjortonde söndagen efter Trefaldighet

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 10 september 2023 firar kristna kyrkan 14:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Enheten i Kristus. Enheten i Kristus handlar om det som aposteln Paulus talar om i dagens episteltext: Men i vår her­re Je­su Kristi namn upp­ma­nar jag er, bröder, att va­ra öve­rens och in­te de­la upp er i oli­ka läger, ut­an åte­ri­gen stå eni­ga i tan­kar och åsik­ter. Av Chlo­es folk har jag nämli­gen fått höra, mi­na bröder, att det före­kom­mer motsätt­ning­ar bland er. Vad jag me­nar är att ni al­la säger: ”Jag hör till Pa­u­lus”, el­ler ”Jag hör till Apol­los”, el­ler ”Jag hör till Ke­fas”, el­ler ”Jag hör till Kristus”. Har Kristus bli­vit de­lad? Var det kanske Pa­u­lus som korsfästes för er, el­ler var det i Pa­u­lus namn ni döptes? Dagens texter hittar du nedan:

Am 9:11-15
Den da­gen skall jag re­sa upp Da­vids förfall­na hyd­da, mu­ra igen rämnor­na och re­sa upp det som ra­sat, byg­ga upp den som i for­na da­gar, så att de kan lägga un­der sig vad som är kvar av Edom och al­la de folk över vil­ka mitt namn har ut­ro­pats, säger Her­ren, som utför det­ta. Ja, den tid kom­mer, säger Her­ren, då plöja­ren följer tätt ef­ter den som skördar och vin­tram­pa­ren tätt ef­ter den som sår, då ber­gen dry­per av druvsaft och al­la höjder flödar över. Då skall jag vända ödet för mitt folk Is­ra­el. De skall byg­ga upp förstörda städer och bo i dem, plan­te­ra vingårdar och själva dric­ka vi­net, anlägga trädgårdar och äta de­ras frukt. Jag skall plan­te­ra dem i de­ras egen mark, och de skall ald­rig me­ra ryc­kas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Her­ren, din Gud.

1 Kor 1:10-13
Men i vår her­re Je­su Kristi namn upp­ma­nar jag er, bröder, att va­ra öve­rens och in­te de­la upp er i oli­ka läger, ut­an åte­ri­gen stå eni­ga i tan­kar och åsik­ter. Av Chlo­es folk har jag nämli­gen fått höra, mi­na bröder, att det före­kom­mer motsätt­ning­ar bland er. Vad jag me­nar är att ni al­la säger: ”Jag hör till Pa­u­lus”, el­ler ”Jag hör till Apol­los”, el­ler ”Jag hör till Ke­fas”, el­ler ”Jag hör till Kristus”. Har Kristus bli­vit de­lad? Var det kanske Pa­u­lus som korsfästes för er, el­ler var det i Pa­u­lus namn ni döptes? 

Joh 17:18-23
Lik­som du har sänt mig till värl­den, har jag sänt dem till värl­den, och för de­ras skull hel­gar jag mig till ett of­fer, för att också de skall hel­gas ge­nom san­ning­en.

Men in­te ba­ra för dem ber jag ut­an också för al­la som ge­nom de­ras ord tror på mig. Jag ber att de al­la skall bli ett och att lik­som du, fa­der, är i mig och jag i dig, också de skall va­ra i oss. Då skall värl­den tro på att du har sänt mig. Den härlig­het som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att lik­som vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall full­kom­nas och bli ett. Då skall värl­den förstå att du har sänt mig och äls­kat dem så som du har äls­kat mig.

Lämna ett svar