Femtonde söndagen efter Trefaldighet

Femtonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 17 september 2023 firar kristna kyrkan 15:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om det enda nödvändiga, nämligen Vägen, Sanningen och Livet som leder oss till vårt rätta hem, eller som 5:e Moseboken skriver: Men där skall du söka Her­ren, din Gud, och du skall fin­na ho­nom om du frågar ef­ter ho­nom av he­la ditt hjärta och med he­la din själ. När du är i nöd och allt det­ta drab­bar dig i kom­man­de da­gar, då skall du vända till­ba­ka till Her­ren, din Gud, och lyss­na till ho­nom. Ty Her­ren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och han skall in­te över­ge dig el­ler låta dig gå un­der. Han glömmer ald­rig det förbund han ingick med di­na fäder och be­kräfta­de med ed.

5 Mos 4:29-31
Men där skall du söka Her­ren, din Gud, och du skall fin­na ho­nom om du frågar ef­ter ho­nom av he­la ditt hjärta och med he­la din själ. När du är i nöd och allt det­ta drab­bar dig i kom­man­de da­gar, då skall du vända till­ba­ka till Her­ren, din Gud, och lyss­na till ho­nom. Ty Her­ren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och han skall in­te över­ge dig el­ler låta dig gå un­der. Han glömmer ald­rig det förbund han ingick med di­na fäder och be­kräfta­de med ed.

Fil 4:10-13
Jag har glatt mig myc­ket i Her­ren över att er om­tan­ke om mig änt­li­gen har kun­nat skju­ta nya skott. Om­tan­ke ha­de ni ju förut också, men in­te tillfälle. In­te för att jag har li­dit någon nöd. Jag har lärt mig att kla­ra mig med det jag har. Jag kan le­va fat­tigt och jag kan le­va i över­flöd. Jag har verk­li­gen er­fa­ren­het av allt: att va­ra mätt och att hung­ra, att le­va i över­flöd och att li­da brist. Allt förmår jag ge­nom ho­nom som ger mig kraft.

Luk 10:38-42
Me­dan de var på väg gick han in i en by, och en kvin­na som het­te Mar­ta bjöd ho­nom hem till sig. Hon ha­de en sys­ter vid namn Ma­ria, som sat­te sig vid Her­rens fötter och lyss­na­de till hans ord. Men Mar­ta tänk­te på allt hon ha­de att ord­na med. Hon kom och ställ­de sig framför Je­sus och sa­de: ”Her­re, bryr du dig in­te om att min sys­ter låter mig en­sam ord­na med allt? Säg åt hen­ne att hjälpa till.” Her­ren sva­ra­de hen­ne: ”Mar­ta, Mar­ta, du gör dig be­kym­mer och oro­ar dig för så myc­ket, fast ba­ra en sak behövs. Ma­ria har valt det som är bäst och det skall in­te tas ifrån hen­ne.”

Lämna ett svar