Trettonde söndagen efter Trefaldighet

Trettonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 3 september 2023 firar kristna kyrkan 13:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Medmänniskan. Det handlar alltså om vår nästa som Herren Jesus Kristus lyfter fram som viktiga för oss, särskilt då han tar upp frågan om vad de viktigaste buden handlar om. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, och av all din kraft. Därnäst följer att du ska älska din nästa så som dig själv. Jesus säger även att:  Allt vad ni vill att människor­na skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad la­gen och pro­fe­ter­na säger. Söndagens texter hittar du nedan:

Jer 38:7-13
Nu­bi­ern Eved-Me­lek, en hov­man som be­fann sig i kung­a­pa­lat­set, fick höra att de ha­de kas­tat Je­re­mia i brun­nen. Kung­en satt då i Ben­ja­min­por­ten, och Eved-Me­lek lämna­de kung­a­pa­lat­set för att gå och ta­la med kung­en: ”Min her­re och ko­nung, det som des­sa män har gjort mot pro­fe­ten Je­re­mia är ett svårt brott. De har kas­tat ho­nom i brun­nen, och där kom­mer han att svälta ihjäl. Det finns ju in­te läng­re något bröd i sta­den.”

Kung­en gav då nu­bi­ern Eved-Me­lek den­na be­fall­ning: ”Ta med dig tre män häri­från och dra upp pro­fe­ten Je­re­mia ur brun­nen in­nan han dör.” Eved-Me­lek tog med sig männen till klädkam­ma­ren i kung­a­pa­lat­sets förråd. Där hämta­de de tra­sor av gam­la ut­slit­na kläder och fi­ra­de ner dem till Je­re­mia i brun­nen med rep. Nu­bi­ern Eved-Me­lek ro­pa­de till Je­re­mia: ”Lägg klädtra­sor­na i armhålor­na, un­der re­pen!” Je­re­mia gjor­de så, och de drog upp ho­nom med re­pen ur brun­nen. Men Je­re­mia måste stan­na på vaktgården.

Rom 12:16-21
Bemöt al­la li­ka och håll er in­te för go­da att umgås med dem som är ringa. Var in­te själv­klo­ka. Löna in­te ont med ont. Tänk på vad som är rik­tigt för al­la människor. Håll fred med al­la människor så långt det är möjligt och kom­mer an på er. Ta in­te rätten i eg­na händer, mi­na kära, ut­an låt Guds vre­de ha sin gång, ty det står skri­vet: Min är hämn­den, jag skall ut­kräva den, säger Her­ren. Men är din fi­en­de hung­rig, ge ho­nom att äta; är han törstig, ge ho­nom att dric­ka. Då sam­lar du glödan­de kol på hans hu­vud. Låt dig in­te be­seg­ras av det on­da, ut­an be­seg­ra det on­da med det go­da.

Matt 7:12
Allt vad ni vill att människor­na skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad la­gen och pro­fe­ter­na säger.

Lämna ett svar