Tolfte söndagen efter Trefaldighet

Tolfte söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 27 augusti 2023 firar kristna kyrkan 12:e söndagen efter Trefaldighet då temat handlar om Friheten i Kristus vilket handlar om en frihet som råder intill evig tid, något som inget annat kan skänka oss människor, eller som aposteln Paulus skriver till församlingen i Galatiern: Alltså, bröder, är vi in­te barn till en sla­vin­na ut­an till den fria kvin­nan. Till den fri­he­ten har Kristus be­fri­at oss. Stå därför fas­ta, och låt ing­en lägga på er sla­vo­ket igen.

2 Mos 23:10-12
Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda, men det sjun­de året skall du låta mar­ken vi­la och lig­ga i träda. Då kan de fat­ti­ga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vil­da dju­ren äta. Så skall du också göra med din vingård och di­na oliv­träd.

Sex da­gar skall du ar­be­ta, men den sjun­de da­gen skall du upphöra med ar­be­tet, så att din oxe och åsna får vi­la och slav­kvin­nans son och in­vand­ra­ren får hämta kraf­ter.

Gal 4:31-5:6
Alltså, bröder, är vi in­te barn till en sla­vin­na ut­an till den fria kvin­nan. Till den fri­he­ten har Kristus be­fri­at oss. Stå därför fas­ta, och låt ing­en lägga på er sla­vo­ket igen.

Hör på vad jag säger er, jag Pa­u­lus: om ni låter omskära er har ni ing­en nyt­ta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyl­dig att hålla he­la la­gen. Ni är ute­stäng­da från Kristus, ni som söker er rättfärdig­het i la­gen; ni har ham­nat ut­anför nåden. Ty vi väntar oss i vår an­de att ge­nom tron vin­na den rättfärdig­het som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Je­sus kom­mer det in­te an på omskärel­se el­ler förhud, ut­an på tron, som får sitt ut­tryck i kärlek.

Mark 2:23-28
En sab­bat tog han vägen ge­nom sädesfälten, och lärjung­ar­na börja­de ryc­ka av ax me­dan de gick. Då sa­de fa­ri­se­er­na till ho­nom: ”Varför gör de sådant på sab­ba­ten som in­te är tillåtet?” Han sva­ra­de: ”Har ni ald­rig läst vad Da­vid gjor­de när han och hans män blev hung­ri­ga och in­te ha­de något att äta? Han gick in i Guds hus – det var när Ev­ja­tar var överste­präst – och åt upp skådebröden, som inga and­ra än präster­na får äta, och gav också dem som var med ho­nom.” Och Je­sus sa­de till dem: ”Sab­ba­ten blev till för människan och in­te människan för sab­ba­ten. Alltså är Människo­so­nen her­re också över sab­ba­ten.”

Lämna ett svar