Elfte söndagen efter trefaldighet

Elfte söndagen efter trefaldighet

Söndagen 20 augusti 2023 firar kristna kyrkan 11:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Tro och liv, något som hör samman med det aposteln Jakob skriver:  Bli or­dets göra­re, in­te ba­ra dess höra­re, an­nars tar ni mis­te, eller som Jesus säger till lärjungarna om de skriftlärda och fariséerna: ”De skriftlärda och fa­ri­seéer­na har satt sig på Mo­ses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men hand­la in­te som de gör, för de säger ett och gör ett an­nat. De bin­der ihop tunga bördor och lägger dem på människor­nas ax­lar, men själva rör de in­te ett fing­er för att rätta till dem… Texterna för denna söndag hittar du nedan:

Jes 1:10-17
Lyss­na till Her­rens ord, so­dom­furs­tar! Hör vad vår Gud har att säga, go­mor­ra­folk! Vad skall jag med al­la era slak­tof­fer? säger Her­ren. Jag är mätt på brännof­fer­bag­gar och gödkal­vars fett, jag vill in­te ha blo­det från tju­rar och lamm och boc­kar. Vem har begärt det­ta av er när ni träder fram inför mig, ni som trängs på mi­na förgårdar? Kom in­te med era me­ningslösa gåvor, jag av­skyr of­ferröken. Nymånad, sab­bat, högtids­sam­ling – jag tål in­te falsk­het och fest. Jag ha­tar era högti­der och nymånads­fes­ter, de har bli­vit en börda för mig, som jag in­te or­kar bära. När ni lyf­ter era händer i bön vänder jag bort blic­ken. Hur myc­ket ni än ber lyss­nar jag in­te. Ni har blod på händer­na. Tvätta er, re­na er! Låt mig slip­pa se era illdåd. Slu­ta göra det on­da och lär er göra det go­da. Sträva ef­ter rätt­vi­sa, stöd den förtryck­te. För den fa­derlöses ta­lan, skaf­fa änkan rätt.

Jak 1:22-25
Bli or­dets göra­re, in­te ba­ra dess höra­re, an­nars tar ni mis­te. Den som hör or­det men in­te gör vad det säger, han lik­nar en man som i en spe­gel be­trak­tar sitt eget an­sik­te: han ser sig själv men går däri­från och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blic­kat in i den full­kom­li­ga la­gen, fri­he­tens lag, och håller sig till den och in­te glömmer vad han hört ut­an verk­li­gen gör något, han blir sa­lig ge­nom det han gör.

Matt 23:1-12
Se­dan ta­la­de Je­sus till fol­ket och si­na lärjung­ar och sa­de: ”De skriftlärda och fa­ri­se­er­na har satt sig på Mo­ses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men hand­la in­te som de gör, för de säger ett och gör ett an­nat. De bin­der ihop tunga bördor och lägger dem på människor­nas ax­lar, men själva rör de in­te ett fing­er för att rätta till dem. Allt vad de före­tar sig gör de för att människor­na skall lägga märke till dem. De skaf­far sig bre­da böne­r­em­sor och sto­ra man­tel­tof­sar. De tyc­ker om att ha he­ders­plat­sen på gästa­bu­den och sit­ta främst i sy­na­go­gan, och de vill bli hälsa­de på tor­gen och kal­las rab­bi av al­la människor. Men ni skall in­te låta er kal­las rab­bi, ty en är er läromästa­re och ni är al­la bröder. Ni skall in­te kal­la någon här på jor­den för er fa­der, ty en är er fa­der, han som är i him­len. In­te hel­ler skall ni låta er kal­las lära­re, ty en är er lära­re, Kristus. Den som är störst bland er skall va­ra de and­ras tjäna­re. Den som upphöjer sig skall bli förödmju­kad, och den som ödmju­kar sig skall bli upphöjd.

Lämna ett svar