Tionde söndagen efter trefaldighet

Tionde söndagen efter trefaldighet

Söndagen 13 augusti 2023 firar kristna kyrkan 10:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Nådens gåvor, alltså gåvor som Herren, vår Gud, ger helt gratis och utan att vänta sig en gentjänst eller annan aktivitet från mottagaren. Det är som aposteln Paulus skriver i dagens episteltext: Nådegåvor­na är oli­ka, men An­den den­sam­ma. Tjäns­ter­na är oli­ka, men Her­ren den­sam­me. Verk­sam­he­ter­na är oli­ka, men Gud är den­sam­me, han som ver­kar i allt och öve­rallt. Hos var och en fram­träder An­den så att den blir till nyt­ta. Den ene får ge­nom An­den gåvan att med­de­la vis­het, den and­re kan med sam­ma An­des hjälp med­de­la kun­skap…

Jos 24:16-18
Fol­ket sva­ra­de: ”Ald­rig någon­sin skall vi över­ge Her­ren och tjäna and­ra gu­dar. Her­ren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egyp­ten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjor­de des­sa sto­ra tec­ken. Han skyd­da­de oss un­der he­la vår vand­ring och bland al­la de folk ge­nom vil­kas land vi drog fram. Her­ren ja­ga­de un­dan al­la fol­ken för oss, även amo­re­er­na som bod­de i lan­det. Också vi vill tjäna Her­ren. Han är vår Gud.”

1 Kor 12:4-11
Nådegåvor­na är oli­ka, men An­den den­sam­ma. Tjäns­ter­na är oli­ka, men Her­ren den­sam­me. Verk­sam­he­ter­na är oli­ka, men Gud är den­sam­me, han som ver­kar i allt och öve­rallt. Hos var och en fram­träder An­den så att den blir till nyt­ta. Den ene får ge­nom An­den gåvan att med­de­la vis­het, den and­re kan med sam­ma An­des hjälp med­de­la kun­skap. En får tron ge­nom An­den, en an­nan ge­nom sam­ma An­de gåvan att bo­ta, en an­nan får kraft att göra un­der. En får förmågan att ta­la pro­fe­tiskt, en an­nan att skil­ja mel­lan oli­ka an­dar. En kan ta­la oli­ka slags tungo­tal, en an­nan kan tol­ka tungo­tal. Allt det­ta åstad­kom­mer en och sam­ma An­de ge­nom att förde­la si­na gåvor på var och en så som den själv vill.

Luk 9:46-48
De börja­de und­ra vem som var den störs­te av dem. Je­sus, som viss­te vad de tänk­te i si­na hjärtan, tog ett barn och ställ­de det bred­vid sig och sa­de till dem: ”Den som tar emot det­ta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot ho­nom som har sänt mig. Ty den som är minst av er al­la, han är stor.”

Lämna ett svar