Åttonde söndagen efter trefaldighet

Åttonde söndagen efter trefaldighet

Söndagen 30 juli 2023 firar den kristna kyrkan 8:e söndagen efter Trefaldighet, och då handlar temat om Andlig klarsyn. Att ha andlig klarsyn innebär det som aposteln Paulus förklarar i Romarbrevet: Al­la som leds av an­de från Gud är Guds söner. Ni har in­te fått en an­de som gör er till sla­var så att ni måste le­va i fruk­tan igen; ni har fått en an­de som ger söners rätt så att vi kan ro­pa: ”Ab­ba! Fa­der!” An­den själv vitt­nar till­sam­mans med vår an­de om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också ar­ving­ar, Guds ar­ving­ar och Kristi me­dar­ving­ar, om vi de­lar hans li­dan­de för att också få de­la hans härlig­het. Vi är en del av världen, eftersom vi lever i världen, men som kristen ska vi inte leva av världen utan av tron på Jesus Kristus, såsom Herren Jesus presenteras i Skriften (Bibeln). Guds Ord i Bibeln är förmedlat av människor till oss som lever här och nu. Texterna för söndagen hittar du nedan:

Jer 7:1-7
Det­ta ord kom till Je­re­mia från Her­ren: Ställ dig i por­ten till Her­rens hus. Där skall du ro­pa ut det­ta bud­skap:

Hör Her­rens ord, al­la från Ju­da som går in ge­nom des­sa por­tar för att till­be Her­ren! Så säger Her­ren Se­ba­ot, Is­ra­els Gud: Änd­ra era liv och era gärning­ar, så skall jag bo bland er på den­na plats. Li­ta in­te på lögner som ”Här är Her­rens tem­pel, Her­rens tem­pel, Her­rens tem­pel.” Men om ni verk­li­gen änd­rar era liv och era gärning­ar, om ni hand­lar rätt mot varand­ra, om ni in­te förtryc­ker in­vand­ra­ren, den fa­derlöse och änkan, in­te låter oskyl­digt blod fly­ta på den­na plats och in­te ska­dar er själva ge­nom att följa and­ra gu­dar, då skall jag bo bland er på den­na plats, i det land som jag gav åt era fäder från ur­min­nes tid och för all fram­tid.

Rom 8:14-17
Al­la som leds av an­de från Gud är Guds söner. Ni har in­te fått en an­de som gör er till sla­var så att ni måste le­va i fruk­tan igen; ni har fått en an­de som ger söners rätt så att vi kan ro­pa: ”Ab­ba! Fa­der!” An­den själv vitt­nar till­sam­mans med vår an­de om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också ar­ving­ar, Guds ar­ving­ar och Kristi me­dar­ving­ar, om vi de­lar hans li­dan­de för att också få de­la hans härlig­het.

Matt 7:13f
Gå in ge­nom den trånga por­ten. Ty den port är vid och den väg är bred som le­der till fördärvet, och det är många som går in ge­nom den. Men den port är trång och den väg är smal som le­der till li­vet, och det är få som fin­ner den.

Lämna ett svar