Fjärde söndagen efter trefaldighet

Fjärde söndagen efter trefaldighet

Söndag 2 juli 2023 firar kristna kyrkan 4:e Söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Att inte döma, något vi allt för ofta har för lätt att göra, utan att ta hänsyn till alla faktorerna gällande dem som vi dömer. Enligt Herren Gud ska vi i samtliga sammanhang överlämna domen till den som känner till hela sanningen, som profeten Hesekiel uttrycker Guds Ord: Alltså skall jag döma er, is­ra­e­li­ter, var och en ef­ter hans gärning­ar, säger Her­ren Gud. Vänd om! Vänd er bort från era brott, så att de in­te får er på fall. Slu­ta upp med al­la era brott mot mig. Ska­pa er ett nytt hjärta och en ny an­de. In­te vill ni väl dö, is­ra­e­li­ter? Jag öns­kar ing­ens död, säger Her­ren Gud. Vänd om, så får ni le­va.

Hes 18:30-32
Alltså skall jag döma er, is­ra­e­li­ter, var och en ef­ter hans gärning­ar, säger Her­ren Gud. Vänd om! Vänd er bort från era brott, så att de in­te får er på fall. Slu­ta upp med al­la era brott mot mig. Ska­pa er ett nytt hjärta och en ny an­de. In­te vill ni väl dö, is­ra­e­li­ter? Jag öns­kar ing­ens död, säger Her­ren Gud. Vänd om, så får ni le­va.

Gal 6:1-7
Bröder, om någon ändå skul­le er­tap­pas med en över­trädel­se skall ni som är and­li­ga människor vi­sa ho­nom till rätta, men gör det med ödmjuk­het, och se till att du in­te själv blir fres­tad. Bär varand­ras bördor, så upp­fyl­ler ni Kristi lag. Den som me­nar sig va­ra något, fast han ingen­ting är, be­drar sig själv. Var och en skall pröva si­na hand­ling­ar och söka skäl till stolt­het en­bart hos sig själv och in­te hos and­ra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i or­det skall ha sam­ma del som sin vägle­da­re i allt som är gott. Låt in­te be­dra er, Gud lu­rar man in­te: vad man sår får man också skörda.

Luk 6:36-42
Var barmhärti­ga, så som er fa­der är barmhärtig.

Döm in­te, så skall ni in­te bli dömda. Förkla­ra ing­en skyl­dig, så skall ni in­te dömas skyl­di­ga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, pac­kat, ska­kat och rågat skall ni få i er man­tel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”

Han gav dem också en lik­nel­se: ”Kan väl en blind le­da en blind? Ram­lar in­te båda i gro­pen? Lärjung­en är in­te förmer än sin lära­re, men när han är fullärd blir han som sin lära­re. Varför ser du fli­san i din bro­ders öga när du in­te märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din bro­der: Låt mig ta bort fli­san ur ditt öga, när du in­te ser bjälken i ditt eget? Hyck­la­re, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort fli­san ur din bro­ders.

Lämna ett svar