Den helige Johannes Döparens dag

Den helige Johannes Döparens dag

Söndag 25 juni 2023 firar kristna kyrkan den helige Johannes Döparens dag och då handlar temat om Den Högstes profet. Johannes Döparen föddes sex månader före Jesu födelse i Betlehem. Johannes far Sakarias och mor Elisabet får av Guds ängel veta att deras son Johannes blivit till och utsedd av Herren Gud till att vara den allra Högstes profet. Därmed skulle även hans hela liv, före han blev halshuggen, fylld av att uppfylla alla de uppgifter som Herren hade beslutat om. Texterna för söndagen hittar du nedan:

Jes 42:5-9
Så säger Gud, Her­ren, han som har ska­pat him­len och spänt upp den, brett ut jor­den med allt vad den alst­rar, han som gett liv åt människor­na där, livs­an­de åt dem som vand­rar på jor­den: Jag, Her­ren, har i min tro­het kal­lat dig, jag tar dig vid han­den och skyd­dar dig. Ge­nom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de and­ra fol­ken. Du skall öpp­na de blin­das ögon och be­fria de fång­na ur fäng­el­set, ur fäng­el­sehålan dem som sit­ter i mörk­ret. Jag är Her­ren, det­ta är mitt namn. Jag de­lar in­te min ära med någon, in­te min berömmel­se med gu­da­bil­der. Det som förut var är förbi, nu förkun­nar jag något nytt. In­nan det ännu spi­rat kungör jag det för er.

Apg 10:37f
Ni känner till det som har skett i he­la Ju­deen, med början i Ga­li­leen ef­ter det dop som Jo­han­nes pre­di­ka­de: hur Je­sus från Na­sa­ret blev smord av Gud med he­lig an­de och kraft och hur han vand­ra­de om­kring och gjor­de gott och bo­ta­de al­la som var i djävu­lens våld; Gud var med ho­nom.

Luk 1:67-80
Hans far Sa­ka­ri­as fyll­des av he­lig an­de och ta­la­de pro­fe­tis­ka ord:

”Välsig­nad är Her­ren, Is­ra­els Gud,
som besöker sitt folk och ger det fri­het.
Han re­ser för oss fräls­ning­ens horn
i sin tjäna­re Da­vids släkt,
så som han för länge se­dan lo­vat
ge­nom si­na he­li­ga pro­fe­ter,
fräls­ning från våra fi­en­der och al­la som ha­tar oss.
Han vi­sar barmhärtig­het mot våra fäder
och står fast vid sitt he­li­ga förbund,
den ed han svor vår fa­der Ab­ra­ham:
att ryc­ka oss ur våra fi­en­ders hand
och låta oss tjäna ho­nom ut­an fruk­tan,
re­na och rättfärdi­ga inför ho­nom i al­la våra da­gar.
Och du, mitt barn, skall kal­las den Högs­tes pro­fet,
ty du skall gå före Her­ren och ba­na väg för ho­nom.
Så skall hans folk få ve­ta att fräls­ning­en är här
med förlåtel­se för de­ras syn­der
ge­nom vår Guds barmhärtig­het och mild­het.
Han skall kom­ma ner till oss från höjden,
en sol­uppgång för dem som är i mörk­ret
och i dödens skug­ga, och sty­ra våra fötter in på fre­dens väg.”

Och poj­ken växte och blev stark i an­den. Och han vis­ta­des i öde trak­ter till den dag då han skul­le träda fram inför Is­ra­el.

Lämna ett svar