Apostladagen

Apostladagen

Söndagen den 9 juli 2023 firar kristna kyrkan Apostladagen och då handlar temat om ”Sänd mig”. Var och en av oss kan känna oss totalt värdelösa, i alla fall vad gäller den kristna tron. Men trots vår egen känsla så kan Herren Gud använda oss till att förkunna evangeliet (det glada budskapet) om Jesus Kristus. Han är vår enda och nödvändiga räddning från en evig död. Öppna därför ditt hjärta för Guds levande Ord, och låt Ordet omvända dig, från att tjäna ditt eget till att bli Herrens lärjunge, så som de första lärjungarna gjorde när Jesus kallade de 12 till att föra ut Kristi lära och leverne. Texterna för denna söndag hittar du nedan:

Jer 1:4-10
Her­rens ord kom till mig:

In­nan jag for­ma­de dig i mo­der­li­vet
ut­val­de jag dig,
in­nan du kom ut ur mo­dersskötet
gav jag dig ett he­ligt upp­drag:
att va­ra pro­fet för fol­ken.

Men jag sva­ra­de: ”Nej, Her­re, min Gud, jag du­ger in­te till att ta­la – jag är för ung!” Då sa­de Her­ren till mig:

Säg in­te att du är för ung
ut­an gå dit jag sänder dig
och säg det jag be­fal­ler dig!
Låt dem in­te skrämma dig,
ty jag är med dig
och jag skall rädda dig,
säger Her­ren.

Och Her­ren sträck­te ut han­den, rörde vid min mun och sa­de:

Jag lägger mi­na ord i din mun.
I dag ger jag dig makt
över folk och ri­ken.
Du skall ryc­ka upp och vräka om­kull,
förstöra och bry­ta ner,

byg­ga upp och plan­te­ra.

Rom 16:1-7
Jag vill lägga ett gott ord för vår sys­ter Fo­i­be, som tjänar försam­ling­en i Kench­re­ai. Ta emot hen­ne i Her­ren på ett sätt som an­står de he­li­ga. Hjälp hen­ne med allt hon kan begära av er. Hon har själv va­rit ett stöd för många, också för mig.

Hälsa Prisca och Aqui­la, mi­na med­ar­be­ta­re i Kristus Je­sus. De har vågat li­vet för mig, och in­te ba­ra jag ut­an al­la hed­nakri­st­na försam­ling­ar tac­kar dem. Hälsa också försam­ling­en som möts i de­ras hus. Hälsa min käre Epai­ne­tos, Asi­ens förs­ta gåva till Kristus. Hälsa Ma­ria, som har ar­be­tat myc­ket för er. Hälsa Andro­ni­kos och Ju­ni­as, mi­na stam­fränder och medfång­ar; de är högt an­sed­da som apost­lar och har bekänt sig till Kristus före mig.

Mark 3:7-19
Je­sus drog sig un­dan mot sjön till­sam­mans med si­na lärjung­ar. En mas­sa människor från Ga­li­leen följ­de med, men också från Ju­deen, Je­ru­sa­lem och Idu­meen och från and­ra si­dan Jor­dan och från trak­ten kring Ty­ros och Si­don kom människor i mas­sor till ho­nom när de hörde ta­las om allt han gjor­de. Han sa­de åt si­na lärjung­ar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folk­mas­san. Han ha­de bo­tat många, och nu kom al­la som led av någon plåga och träng­de sig på ho­nom för att få röra vid ho­nom. Och när de ore­na an­dar­na såg ho­nom föll de ner för ho­nom och ro­pa­de: ”Du är Guds son.” Men han förbjöd dem strängt att av­slöja vem han var.

Se­dan gick han upp på ber­get och kal­la­de till sig några som han ha­de ut­valt, och de kom till ho­nom. Han utsåg tolv som skul­le följa ho­nom och som han skul­le skic­ka ut att pre­di­ka och ha makt att dri­va ut de­mo­ner­na. Och de tolv han utsåg var: Si­mon, som han gav nam­net Petrus, Se­be­dai­os son Ja­kob och Ja­kobs bror Jo­han­nes, vil­ka han gav nam­net Bo­a­ner­ges, det vill säga Åskans söner, vi­da­re Andre­as, Fi­lip­pos, Bar­tolo­mai­os, Mat­teus, To­mas, Al­fai­os son Ja­kob, Tad­dai­os, Si­mon Ka­na­nai­os och Ju­das Is­ka­ri­ot, han som förrådde ho­nom.

Lämna ett svar