Kristi himmelsfärds dag

Kristi himmelsfärds dag

Torsdagen 18 maj firar kristna kyrkan Kristi himmelsfärds dag och då handlar temat om Herre över allting, vilket innebär att Jesus Kristus är den ende Herren och Frälsaren över allting, oavsett det gäller hela universum eller oss små människor. Kristi himmelsfärd handlar om det som Lukas berättar i Apostlagärningarna när han skriver: I min förs­ta bok, ära­de The­o­fi­los, skrev jag om allt som Je­sus gjor­de och lärde fram till den dag då han togs upp till him­len, se­dan han ge­nom he­lig an­de ha­de gett si­na be­fall­ning­ar åt dem som han ut­valt till apost­lar. Han fram­trädde för dem ef­ter att ha li­dit döden och gav dem många be­vis på att han lev­de, då han un­der fyr­tio da­gar vi­sa­de sig för dem och ta­la­de om Guds ri­ke. Och un­der en måltid till­sam­mans med dem sa­de han åt dem att in­te lämna Je­ru­sa­lem ut­an vänta på det som Fa­dern ha­de ut­lo­vat, ”det som ni har hört mig ta­la om”, sa­de han. ”Jo­han­nes döpte med vat­ten, men ni skall bli döpta med he­lig an­de om ba­ra några da­gar.” Söndagens texter hittar du  nedan:

Dan 7:13f
Jag såg vi­da­re i sy­ner­na om nat­ten hur en som lik­na­de en människa kom med him­lens sky­ar; han nal­ka­des den uråld­ri­ge och fördes fram inför ho­nom. Åt ho­nom gavs makt, ära och her­ravälde, så att människor av al­la folk, na­tio­ner och språk skul­le tjäna ho­nom. Hans välde är evigt, det skall ald­rig upphöra, och hans ri­ke skall ald­rig gå un­der.

Apg 1:1-11
I min förs­ta bok, ära­de The­o­fi­los, skrev jag om allt som Je­sus gjor­de och lärde fram till den dag då han togs upp till him­len, se­dan han ge­nom he­lig an­de ha­de gett si­na be­fall­ning­ar åt dem som han ut­valt till apost­lar. Han fram­trädde för dem ef­ter att ha li­dit döden och gav dem många be­vis på att han lev­de, då han un­der fyr­tio da­gar vi­sa­de sig för dem och ta­la­de om Guds ri­ke. Och un­der en måltid till­sam­mans med dem sa­de han åt dem att in­te lämna Je­ru­sa­lem ut­an vänta på det som Fa­dern ha­de ut­lo­vat, ”det som ni har hört mig ta­la om”, sa­de han. ”Jo­han­nes döpte med vat­ten, men ni skall bli döpta med he­lig an­de om ba­ra några da­gar.”

De som ha­de sam­lats fråga­de ho­nom: ”Her­re, är ti­den nu in­ne då du skall återupprätta Is­ra­el som kung­a­ri­ke?” Han sva­ra­de: ”Det är in­te er sak att ve­ta vil­ka ti­der och stun­der Fa­dern i sin makt har fast­ställt. Men ni skall få kraft när den he­li­ga an­den kom­mer över er, och ni skall vitt­na om mig i Je­ru­sa­lem och i he­la Ju­déen och Sa­ma­ri­en och ända till jor­dens yt­ters­ta gräns.” När han ha­de sagt det­ta såg de hur han lyf­tes upp i höjden, och ett moln tog ho­nom ur de­ras åsyn. Me­dan de såg mot him­len dit han steg upp stod plöts­ligt två män i vi­ta kläder bred­vid dem. ”Ga­li­le­er”, sa­de de, ”varför står ni och ser mot him­len? Den­ne Je­sus som har bli­vit upp­ta­gen från er till him­len skall kom­ma till­ba­ka just så som ni har sett ho­nom fa­ra upp till him­len.”

Joh 17:1-8
Ef­ter att ha sagt det­ta lyf­te Je­sus blic­ken mot him­len och sa­de: ”Fa­der, stun­den har kom­mit. Förhärli­ga din son, så att So­nen kan förhärli­ga dig; du har gett ho­nom makt över al­la människor för att han skall ge evigt liv åt al­la dem som du har gett ho­nom. Och det­ta är det evi­ga li­vet: att de känner dig, den en­de san­ne Gu­den, och ho­nom som du har sänt, Je­sus Kristus. Jag har förhärli­gat dig här på jor­den ge­nom att full­bor­da det verk som du har gett mig att utföra. Förhärli­ga nu mig hos dig, fa­der, med den härlig­het jag ha­de hos dig in­nan värl­den var till.

Jag har up­pen­ba­rat ditt namn för de människor som du tog från värl­den och gav åt mig. De var di­na, och du gav dem åt mig, och de har be­va­rat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kom­mer från dig. Or­den du gav mig har jag gett dem, och de har ta­git emot dem och verk­li­gen förstått att jag kom­mer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.

Lämna ett svar