Fjärde söndagen i påsktiden

Fjärde söndagen i påsktiden

Söndagen 30 april firar kristna 4:e söndagen i Påsktiden och då handlar temat om Vägen till livet och då åsyftas inte livet här på jorden utan i evigheten. Enligt vår Frälsare, Jesus Kristus, finns det en bred och smal väg att vandra. De som medvetet väljer att vandra på den breda vägen kommer aldrig att hitta hem till himmelska riket, åtminstone säger Jesus det. De som väljer att vandra den smala väg, den som Jesus själv vandrade, behöver däremot aldrig känna någon rädsla, oavsett vad som än händer runt om i världen, där ondskan och dess herre Satan regerar och styr genom uppenbara lögner. Om inte tidigare så ser vi idag uppenbara tecken på vart majoriteten är på väg. Det handlar det knappast om vägen till himmelen. Aposteln Paulus påminner oss och skriver: Gud har in­te bestämt oss till att bli of­fer för vre­den ut­an till att vin­na fräls­ning ge­nom vår her­re Je­sus Kristus, som har dött för oss för att vi skall le­va till­sam­mans med ho­nom, va­re sig vi nu är vak­na el­ler so­ver. Därför skall ni trösta och byg­ga upp varand­ra, så som ni ju också gör. Texterna för denna söndag hittar du nedan:

2 Mos 13:20-22
De bröt upp från Suc­kot och slog läger i Etam, vid ran­den av öknen. Om da­gen gick Her­ren framför dem i en moln­pe­la­re för att vi­sa dem vägen, och om nat­ten gick han i en eld­pe­la­re för att ly­sa dem. Så kun­de de vand­ra både dag och natt. Moln­pe­la­ren gick ständigt framför dem om da­gen och eld­pe­la­ren om nat­ten.

1 Thess 5:9-11
Gud har in­te bestämt oss till att bli of­fer för vre­den ut­an till att vin­na fräls­ning ge­nom vår her­re Je­sus Kristus, som har dött för oss för att vi skall le­va till­sam­mans med ho­nom, va­re sig vi nu är vak­na el­ler so­ver. Därför skall ni trösta och byg­ga upp varand­ra, så som ni ju också gör.

Joh 13:31-35
När Ju­das ha­de gått sa­de Je­sus: ”Nu har Människo­so­nen förhärli­gats, och Gud har förhärli­gats i ho­nom. Är nu Gud förhärli­gad i ho­nom skall Gud också förhärli­ga ho­nom i sig, och han skall snart förhärli­ga ho­nom. Ännu en kort tid är jag hos er, mi­na barn. Ni kom­mer att söka ef­ter mig, och jag säger nu till er vad jag sa­de till ju­dar­na: Dit jag går kan ni in­te kom­ma. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall äls­ka varand­ra. Så som jag har äls­kat er skall också ni äls­ka varand­ra. Al­la skall förstå att ni är mi­na lärjung­ar om ni vi­sar varand­ra kärlek.”

Lämna ett svar