Midfastosöndagen

Midfastosöndagen

Söndagen 19 mars firar den kristna kyrkan Midfastosöndag, och då handlar temat om Livets bröd, vår Herre, Jesus Kristus. Midfastosöndagen, som kommer mitt i fastan, har också namnet Lætare, som är det latinska namnet från det gamla introitus ur Jesaja 66:10: Lætare Jerusalem (Gläds Jerusalem), som är ord från Jesaja 66:10 – Gläds med Jerusalem, och fröjda er över henne, alla ni som har henne kär. Och som aposteln Johannes skriver sade Jesus: Jag är li­vets bröd. Era fäder åt man­nat i öknen och de dog. Men brödet som kom­mer ner från him­len är sådant att den som äter av det in­te skall dö. Jag är det le­van­de brödet, som har kom­mit ner från him­len. Den som äter av det brödet skall le­va i evig­het. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att värl­den skall le­va. Söndagens texter hittar du här nedan:

Ords 9:1-6
Vis­he­ten har byggt sig ett hus, hon har hug­git ut si­na sju pe­la­re. Hon har ställt till med slakt, blan­dat vi­net och du­kat bor­det. Hon har sänt ut si­na tjäns­te­flic­kor att ro­pa från höjder­na i sta­den: ”Du som är okun­nig – kom!” Till de oförståndi­ga säger hon: ”Kom! Ät mitt bröd och drick vi­net jag har blan­dat. Över­ge en­fal­den så får ni le­va, följ förståndets väg.”

Jag vill att ni skall ha kun­skap om det­ta, bröder: våra fäder ha­de al­la mol­net över sig och gick al­la ge­nom ha­vet. Al­la blev de döpta i mol­net och i ha­vet till ge­men­skap med Mo­se. Al­la åt de sam­ma and­li­ga mat, och al­la drack de sam­ma and­li­ga dryck, de drack ur en and­lig klip­pa som följ­de dem, och den klip­pan var Kristus. Men de fles­ta av dem fann in­te nåd inför Gud ut­an blev lig­gan­de döda i öknen. Allt det­ta är ex­em­pel som säger oss att vi in­te skall ha begär till det on­da, som de ha­de.

Joh 6:48-59
Jag är li­vets bröd. Era fäder åt man­nat i öknen och de dog. Men brödet som kom­mer ner från him­len är sådant att den som äter av det in­te skall dö. Jag är det le­van­de brödet, som har kom­mit ner från him­len. Den som äter av det brödet skall le­va i evig­het. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att värl­den skall le­va.”

Ju­dar­na börja­de då tvis­ta med varand­ra om hur han kun­de ge dem sitt kött att äta. Je­sus sva­ra­de: ”San­ner­li­gen, jag säger er: om ni in­te äter Människo­so­nens kött och dric­ker hans blod äger ni in­te li­vet. Den som äter mitt kött och dric­ker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta ho­nom upp­stå på den sista da­gen. Ty mitt kött är verk­lig föda, och mitt blod är verk­lig dryck. Den som äter mitt kött och dric­ker mitt blod förblir i mig och jag i ho­nom. Lik­som den le­van­de Fa­dern har sänt mig och jag le­ver ge­nom Fa­dern, skall också den som äter mig le­va ge­nom mig. Det­ta är brödet som har kom­mit ner från him­len, ett an­nat bröd än det som fäder­na åt. De dog, men den som äter det­ta bröd skall le­va i evig­het.” Det­ta sa­de han när han un­der­vi­sa­de i sy­na­go­gan i Ka­far­naum.

Lämna ett svar