Tredje söndagen i fastan

Tredje söndagen i fastan

Söndagen 12 mars firar den kristna kyrkan 3:e Söndagen i Fastan, då temat handlar om Kampen mot ondskan. Temat är angeläget, särskilt i vår tid, när kyrkan i många fall gett efter för världens tryck och tycke! De som medvetet väljer att lämna Guds Ord och istället väljer att bortse från det som Ordet säger gör sig själv en otjänst som leder till evig död. Vi behöver ställa frågan vart vi är på väg? Följer vi verkligen Vägen, Sanningen och Livet eller hör vi till dem som valt den asfalterade och breda vägen som leder till evig död? Är det som Uppenbarelsebokens skriver att Herren säger: Så säger han som är Amen, det trovärdi­ga och san­na vitt­net, början till Guds ska­pel­se. Jag känner di­na gärning­ar, du är var­ken kall el­ler varm. Om du ändå vo­re kall el­ler varm! Men nu är du ljum och var­ken varm el­ler kall, och därför skall jag spy ut dig ur min mun. Du säger: jag är rik, jag har vun­nit ri­ke­dom och sak­nar ingen­ting. Och du förstår in­te att just du är eländig och ömkansvärd och fat­tig och blind och na­ken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har re­nats i eld så att du blir rik, och vi­ta kläder så att du kan klä dig och dölja din skam­li­ga na­ken­het, och sal­va att smörja di­na ögon med så att du kan se. Jag tillrätta­vi­sar och tuk­tar al­la dem jag äls­kar. Vi­sa iver och vänd om! Texterna denna söndag hittar du nedan:

1 Kung 18:26-29

Då tog de den tjur de ha­de fått och gjor­de i ord­ning den. Se­dan åkal­la­de de Baal oav­bru­tet från mor­go­nen ända till mid­dags­ti­den: ”Baal, sva­ra oss!” Men det kom ing­et ljud och ing­et svar. Då börja­de de hop­pa kring al­ta­ret som de ha­de rest. Vid mid­dags­ti­den håna­de Elia dem. ”Ro­pa högre!” sa­de han. ”Han är ju gud, men han har väl sitt att sköta, han kan ha gått av­si­des el­ler va­ra ute i något ären­de. Kanske han so­ver och måste vak­na först!” De ro­pa­de ännu högre och sar­ga­de sig med kni­var och spjut som de bru­ka­de, så att blo­det flöt. He­la ef­ter­mid­da­gen fort­sat­te de i pro­fe­tisk ex­tas, ända till ti­den för ma­toff­ret. Men det kom ing­et ljud, ing­et svar, ing­et tec­ken…

När ti­den för ma­toff­ret var in­ne trädde pro­fe­ten Elia fram och bad: ”Her­re, Ab­ra­hams, Isaks och Is­ra­els Gud, låt det i dag bli up­pen­bart att du är Gud i Is­ra­el, att jag är din tjäna­re och att det är på din be­fall­ning jag har gjort allt det­ta. Sva­ra mig, Her­re, sva­ra mig, så att det­ta folk in­ser att det är du, Her­re, som är Gud och att det är du som har vänt de­ras hjärtan bort från dig.” Då slog Her­rens eld ner och förtärde off­ret och ve­den, ste­nar­na och jor­den och slic­ka­de upp vatt­net i di­ket.

Fol­ket såg vad som hände och föll ner på si­na an­sik­ten och ro­pa­de: ”Det är Her­ren som är Gud, det är Her­ren som är Gud.”

Upp 3:14-19

Så säger han som är Amen, det trovärdi­ga och san­na vitt­net, början till Guds ska­pel­se. Jag känner di­na gärning­ar, du är var­ken kall el­ler varm. Om du ändå vo­re kall el­ler varm! Men nu är du ljum och var­ken varm el­ler kall, och därför skall jag spy ut dig ur min mun. Du säger: jag är rik, jag har vun­nit ri­ke­dom och sak­nar ingen­ting. Och du förstår in­te att just du är eländig och ömkansvärd och fat­tig och blind och na­ken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har re­nats i eld så att du blir rik, och vi­ta kläder så att du kan klä dig och dölja din skam­li­ga na­ken­het, och sal­va att smörja di­na ögon med så att du kan se. Jag tillrätta­vi­sar och tuk­tar al­la dem jag äls­kar. Vi­sa iver och vänd om!

Mark 9:14-32

När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade: ”Vad är det ni diskuterar?” – ”Mästare”, svarade en i mängden, ”jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och de kunde inte.” Han sade: ”Detta släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom!” De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far: ”Hur länge har det varit så här med honom?” Fadern svarade: ”Sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss, om du kan.” Jesus sade: ”Om jag kan? Allt är möjligt för den som tror.”Då ropade pojkens far: ”Jag tror. Hjälp min otro!” När Jesus såg att folk strömmade till sade han strängt till den orena anden: ”Du stumma och döva ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka.” Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sade att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: ”Varför kunde inte vi driva ut den?” Han svarade: ”Den sorten kan bara drivas ut med bön.” Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: ”Människosonen skall överlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå.” 32Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.

Lämna ett svar