Första söndagen i fastan

Första söndagen i fastan

Söndagen 26 februari 2023 firar kristna kyrkan Första söndagen i Fastan, och då handlar temat om Prövningens stund. Så som troende på Herren, Jesus Kristus, och vår Gud och Fader, så kommer alla att bli prövade i en eller annan stund. Den onde Satan är så som han var då han fick Adam och Eva att falla för frestelsen, som 1 Moseboks tredje kapitel beskriver det:  Or­men var lis­ti­gast av al­la vil­da djur som Her­ren Gud ha­de gjort. Den fråga­de kvin­nan: ”Har Gud verk­li­gen sagt att ni in­te får äta av något träd i trädgården?” Kvin­nan sva­ra­de: ”Vi får äta frukt från träden, men om fruk­ten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den in­te och rör den in­te! Gör ni det kom­mer ni att dö.” Or­men sa­de: ”Ni kom­mer visst in­te att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av fruk­ten öpp­nas era ögon, och ni blir som gu­dar med kun­skap om gott och ont.” Texterna denna söndag hittar du nedan:

1 Mos 3:1-13

Or­men var lis­ti­gast av al­la vil­da djur som Her­ren Gud ha­de gjort. Den fråga­de kvin­nan: ”Har Gud verk­li­gen sagt att ni in­te får äta av något träd i trädgården?” Kvin­nan sva­ra­de: ”Vi får äta frukt från träden, men om fruk­ten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den in­te och rör den in­te! Gör ni det kom­mer ni att dö.” Or­men sa­de: ”Ni kom­mer visst in­te att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av fruk­ten öpp­nas era ögon, och ni blir som gu­dar med kun­skap om gott och ont.” Kvin­nan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, ef­tersom det skänk­te vis­het. Och hon tog av fruk­ten och åt. Hon gav också till sin man, som var med hen­ne, och han åt. Då öpp­na­des de­ras ögon, och de såg att de var nak­na. Och de fäste ihop fi­konlöv och band dem kring höfter­na.

De hörde Her­ren Gud vand­ra i trädgården i den sva­la kvällsvin­den. Då gömde sig man­nen och kvin­nan bland träden för Her­ren Gud. Men Her­ren Gud ro­pa­de på man­nen: ”Var är du?” Han sva­ra­de: ”Jag hörde dig kom­ma i trädgården och blev rädd, ef­tersom jag är na­ken, och så gömde jag mig.” Her­ren Gud sa­de: ”Vem har ta­lat om för dig att du är na­ken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?” Man­nen sva­ra­de: ”Kvin­nan som du har ställt vid min si­da, hon gav mig av trädet, och jag åt.” Då sa­de Her­ren Gud till kvin­nan: ”Vad är det du har gjort?” Hon sva­ra­de: ”Or­men lu­ra­de mig, och jag åt.”

Heb 5:7-10

Un­der sitt liv på jor­den uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kun­de rädda ho­nom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig un­der Guds vil­ja. Fast han var son lärde han sig ly­da ge­nom att li­da, och när han ha­de full­kom­nats blev han för al­la som ly­der ho­nom den som bring­ar evig fräls­ning, av Gud kal­lad överste­präst, en sådan som Mel­ki­se­dek.

Mark 1:12f

An­den drev ho­nom ut i öknen, och han var i öknen fyr­tio da­gar och sat­tes på prov av Sa­tan. Han lev­de bland de vil­da dju­ren, och äng­lar­na betjäna­de ho­nom.

Lämna ett svar