Första söndagen efter Trettondedagen

Första söndagen efter Trettondedagen

Söndagen 8 januari 2023 firar den kristna kyrkan 1:a söndagen efter Trettondedag, och då handlar temat om Jesu dop. Aposteln Matteus sammanfattar denna söndagen temat genom att skriva: Se­dan kom Je­sus från Ga­li­leen till Jo­han­nes vid Jor­dan för att döpas av ho­nom. Men Jo­han­nes vil­le hind­ra ho­nom och sa­de: ”Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kom­mer du till mig.” Je­sus sva­ra­de: ”Låt det ske. Det är så vi skall upp­fyl­la allt som hör till rättfärdig­he­ten.” Då lät han det ske. När Je­sus ha­de bli­vit döpt steg han ge­nast upp ur vatt­net. Him­len öpp­na­de sig, och han såg Guds an­de kom­ma ner som en du­va och sänka sig över ho­nom. Och en röst från him­len sa­de: ”Det­ta är min äls­ka­de son, han är min ut­val­de.”

Jes 42:1-7

Det­ta är min tjäna­re som jag ger kraft, min ut­val­de som jag har kär.Jag låter min an­de kom­ma över ho­nom, han skall föra ut rätten till fol­ken. Han ro­par in­te, han höjer in­te rösten, hans stämma hörs in­te på ga­tor­na. Det knäck­ta strået bry­ter han in­te av,
den ty­nan­de lågan släcker han in­te. Tro­fast skall han föra ut rätten. Han skall in­te ty­na bort el­ler knäckas, in­nan han fört rätten till se­ger på jor­den. Fjärran länder väntar på hans un­der­vis­ning. Så säger Gud, Her­ren, han som har ska­pat him­len och spänt upp den, brett ut jor­den med allt vad den alst­rar, han som gett liv åt människor­na där, livs­an­de åt dem som vand­rar på jor­den: Jag, Her­ren, har i min tro­het kal­lat dig, jag tar dig vid han­den och skyd­dar dig. Ge­nom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de and­ra fol­ken. Du skall öpp­na de blin­das ögon och be­fria de fång­na ur fäng­el­set, ur fäng­el­sehålan dem som sit­ter i mörk­ret.

Till Efe­sos ha­de det kom­mit en ju­de vid namn Apol­los. Han stam­ma­de från Alex­an­dria och var en bil­dad man, väl in­satt i skrif­ter­na. Han ha­de fått kun­skap om Her­rens väg, och han pre­di­ka­de med glöd och un­der­vi­sa­de nog­grant om Je­sus, men han kände ba­ra till Jo­han­nes-do­pet. Den­ne man upp­trädde nu i sy­na­go­gan och ta­la­de frimo­digt. När Priscil­la och Aqui­la ha­de hört ho­nom tog de sig an ho­nom och gav ho­nom ännu nog­gran­na­re kun­skap om Guds väg. När han se­dan vil­le fa­ra över till Ac­haia upp­munt­ra­de bröder­na ho­nom och skrev till lärjung­ar­na där att de skul­le ta väl emot ho­nom. I Ac­haia blev han ge­nom Guds nåd till stor hjälp för de tro­en­de, ty han ve­der­la­de ju­dar­na ener­giskt, och med stöd av skrif­ter­na be­vi­sa­de han inför allt fol­ket att Je­sus är Mes­si­as.

Me­dan Apol­los var i Ko­rinth kom Pa­u­lus ef­ter sin re­sa ge­nom in­lan­det till Efe­sos. Där träffa­de han några lärjung­ar och fråga­de dem om de ha­de fått he­lig an­de när de kom till tro. De sva­ra­de: ”Vi har in­te ens hört att det finns någon he­lig an­de.” – ”Vil­ket dop blev ni då döpta med?” fråga­de Pa­u­lus, och de sva­ra­de: ”Jo­han­nes-do­pet.” Pa­u­lus sa­de: ”Jo­han­nes dop var ett omvändel­se­dop, och han upp­ma­na­de fol­ket att tro på den som skul­le kom­ma ef­ter ho­nom, det vill säga Je­sus.” Då lät de döpa sig i her­ren Je­su namn. Och när Pa­u­lus la­de si­na händer på dem kom den he­li­ga an­den över dem, och de ta­la­de med tung­or och pro­fe­te­ra­de.

Matt 3:13-17

Se­dan kom Je­sus från Ga­li­leen till Jo­han­nes vid Jor­dan för att döpas av ho­nom. Men Jo­han­nes vil­le hind­ra ho­nom och sa­de: ”Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kom­mer du till mig.” Je­sus sva­ra­de: ”Låt det ske. Det är så vi skall upp­fyl­la allt som hör till rättfärdig­he­ten.” Då lät han det ske. När Je­sus ha­de bli­vit döpt steg han ge­nast upp ur vatt­net. Him­len öpp­na­de sig, och han såg Guds an­de kom­ma ner som en du­va och sänka sig över ho­nom. Och en röst från him­len sa­de: ”Det­ta är min äls­ka­de son, han är min ut­val­de.”

Lämna ett svar