Andra söndagen efter trettondedagen

Andra söndagen efter trettondedagen

Söndagen 15 januari firar den kristna kyrkan Andra söndagen efter Trettondedagen och då är temat Livets källa. Det är främst aposteln Johannes som deklarerar vem Livets källa är när han skriver: Men det är en an­nan som vitt­nar om mig, och jag vet att hans vitt­nesbörd om mig är gil­tigt. Ni har sänt bud till Jo­han­nes, och han har vitt­nat för san­ning­en. Jag vill in­te ha något vitt­nesbörd om mig från någon människa, men jag säger det­ta för att ni skall bli rädda­de. Jo­han­nes var en lam­pa som brann och lys­te, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett star­ka­re vitt­nesbörd än det Jo­han­nes gav. Ty de verk som Fa­dern har gett mig i upp­drag att full­bor­da, just de som jag utför, vitt­nar om att Fa­dern har sänt mig.Texterna för denna söndag hittar du nedan:

5 Mos 5:23-27

När ni ha­de hört rösten ur mörk­ret och ber­get brann kom ni fram till mig, al­la stamhövding­ar och älds­te, och sa­de: ”Her­ren, vår Gud, har vi­sat oss sin härlig­het och stor­het, och vi har hört hans röst ur el­den. I dag har vi sett att en människa kan höra Gud ta­la och ändå förbli vid liv. Varför måste vi då dö? Den­na väldi­ga eld förbränner oss. Om vi hör Her­ren, vår Gud, ta­la igen kom­mer vi att dö. Ty vil­ken dödlig va­rel­se har förbli­vit vid liv ef­ter att som vi ha hört den le­van­de Gu­dens röst ur el­den? Gå du fram och lyss­na till allt vad Her­ren, vår Gud, säger. Ta­la se­dan om för oss allt vad Her­ren, vår Gud, har sagt till dig, så skall vi lyss­na och ly­da.”

Heb 2:9f

Men vi ser att Je­sus, som en li­ten tid var ring­a­re än äng­lar­na, nu är krönt med härlig­het och ära därför att han led döden. Ge­nom Guds nåd skul­le det kom­ma al­la till go­do att han fick möta döden.

Ty när han, för vil­ken och ge­nom vil­ken all­ting är till, vil­le föra många söner till härlig­het, måste han låta ho­nom som le­der dem till fräls­ning­en bli full­kom­nad ge­nom li­dan­de.

Joh 5:31-36

Om jag själv vitt­nar om mig är mitt vitt­nesbörd in­te gil­tigt. Men det är en an­nan som vitt­nar om mig, och jag vet att hans vitt­nesbörd om mig är gil­tigt. Ni har sänt bud till Jo­han­nes, och han har vitt­nat för san­ning­en. Jag vill in­te ha något vitt­nesbörd om mig från någon människa, men jag säger det­ta för att ni skall bli rädda­de. Jo­han­nes var en lam­pa som brann och lys­te, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett star­ka­re vitt­nesbörd än det Jo­han­nes gav. Ty de verk som Fa­dern har gett mig i upp­drag att full­bor­da, just de som jag utför, vitt­nar om att Fa­dern har sänt mig.

Lämna ett svar