Trettondedag jul

Trettondedag jul

Fredagen 6 januari firar kristna kyrkan Trettondedag Jul och då handlar temat om Guds härlighet i Kristus, ett tema som pekar på det som texterna avser att lyfta fram, Herren Jesus Kristus, vår ende Frälsare! Jesus Kristus är Guds härlighet något som texterna från Gamla Testamentet lyfter fram och förtydligas i Nya Testamentet. Profeten Jesaja, som talar om den kommande Messias skriver: Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här, Her­rens härlig­het går upp över dig. Jor­den är höljd i mörker, töcken om­ger fol­ken, men över dig skall Her­ren stråla, över dig skall hans härlig­het vi­sa sig. Trettondedag jul firar vi barnet som föddes i Juda och staden Betlehem (Brödstaden).

Jes 60:1-6

Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här, Her­rens härlig­het går upp över dig. Jor­den är höljd i mörker, töcken om­ger fol­ken, men över dig skall Her­ren stråla, över dig skall hans härlig­het vi­sa sig. Fol­ken skall vand­ra mot ditt ljus, kung­ar mot glan­sen av din sol­uppgång. Lyft blic­ken och se dig om­kring! Al­la sam­las och kom­mer till dig. Di­na söner kom­mer från fjärran, di­na dött­rar bär man i fam­nen. När du ser det skall du stråla av lyc­ka, ditt hjärta skall bäva och bul­ta, när ha­vets skat­ter kom­mer i din ägo och fol­kens ri­ke­do­mar blir di­na. Ka­me­ler i mängd skall fyl­la ditt land, dro­me­da­rer från Mid­jan och Efa. Från Sa­ba kom­mer de al­la med last av guld och rökel­se, och de förkun­nar Her­rens ära.

Kol 1:11-14
Hans härlig­hets kraft skall på allt sätt ge er styr­ka att all­tid och med glädje va­ra uthålli­ga och tålmo­di­ga, och ni skall tac­ka Fa­dern, som har gjort er värdi­ga att få del i det arv som väntar de he­li­ga i lju­set. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin äls­ka­de sons ri­ke, och ge­nom So­nen har vi friköpts och fått förlåtel­se för våra syn­der
.
Matt 2:1-12
När Je­sus ha­de fötts i Bet­le­hem i Ju­deen på kung He­ro­des tid kom några österländs­ka stjärn­ty­da­re till Je­ru­sa­lem och fråga­de: ”Var finns ju­dar­nas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kom­mer för att hyl­la ho­nom.” När kung He­ro­des hörde det­ta blev han oro­ad, och he­la Je­ru­sa­lem med ho­nom. Han sam­la­de al­la fol­kets överste­präster och skriftlärda och fråga­de dem var Mes­si­as skul­le födas. De sva­ra­de: ”I Bet­le­hem i Ju­deen, ty det står skri­vet hos pro­fe­ten: Du Bet­le­hem i Ju­da land är ingalun­da ring­ast bland hövding­ar i Ju­da, ty från dig skall det kom­ma en hövding, en her­de för mitt folk Is­ra­el.”
Då kal­la­de He­ro­des i hem­lig­het till sig stjärn­ty­dar­na och förhörde sig no­ga om hur länge stjärnan ha­de va­rit syn­lig. Se­dan skic­ka­de han dem till Bet­le­hem. ”Be­ge er dit och ta no­ga re­da på allt om bar­net”, sa­de han, ”och un­derrätta mig när ni har hit­tat ho­nom, så att också jag kan kom­ma dit och hyl­la ho­nom.” Ef­ter att ha lyss­nat till kung­en gav de sig i väg, och stjärnan som de ha­de sett gå upp gick före dem, tills den slut­li­gen stan­na­de över den plats där bar­net var. När de såg stjärnan fyll­des de av stor glädje. De gick in i hu­set, och där fann de bar­net och Ma­ria, hans mor, och föll ner och hyl­la­de ho­nom. De öpp­na­de si­na kis­tor och räck­te fram gåvor: guld och rökel­se och myr­ra. I en dröm blev de se­dan till­sag­da att in­te återvända till He­ro­des, och de tog en an­nan väg hem till sitt land.

Lämna ett svar