Femtonde söndagen efter Trefaldighet

Femtonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 25 september firar kristna kyrkan 15:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om Ett är nödvändigt. Vanligtvis vet vi att det enda nödvändiga för oss alla är att vi måste dö en kroppslig död. Ingen kommer undan. Det som inte alla vill veta, eller intellektuellt förstå, är att vi även ska dömdas den dag då vi ställs inför Domaren som kommer att betrakta var och en av oss utifrån trons aspekt. Har vi förnekat Hans utsände, då har vi även nekat oss själva ett evigt liv. Vår Gud, tvingar ingen att tro på Jesus Kristus som världens räddare. Det är vi själva som är skyldiga till den dom som kommer att realiseras i evigheten, efter att vi har lämnat vår jordiska tillvaro. Ett är nödvändigt och det erbjudandet som universums Skapare har presenterat i Bibeln är avgörande den dag då vi står inför Domaren, som fattar rättvisa beslut. Var vill du befinna dig i evigheten? Svaret på frågan kan bara du själv ange! Guds Ord deklarerar bland annat via Skriften: Med stor kraft fram­bar apost­lar­na vitt­nesbördet om att her­ren Je­sus ha­de upp­stått, och de fick al­la rik­lig del av Guds nåd. Ing­en av dem led någon nöd. Texterna för denna söndag hittar du nedan:

1 Kung 17:8-16

Her­rens ord kom till Elia: ”Gå till Sa­re­fat vid Si­don och slå dig ner där. Jag har be­fallt en änka där att förse dig med mat.” Elia gav sig i väg till Sa­re­fat, och när han kom till stads­por­ten gick där en änka och ploc­ka­de pin­nar till ved. Han ro­pa­de till hen­ne: ”Kan du hämta li­te vat­ten, så jag får dric­ka.” När hon var på väg för att hämta vatt­net ro­pa­de han: ”Kan du ta med en bit bröd också?” Hon sva­ra­de: ”Så sant Her­ren, din Gud, le­ver, jag äger in­te en brödka­ka, ba­ra en hand­full mjöl i kru­kan och li­te ol­ja i kru­set. Här ploc­kar jag nu några ved­pin­nar, så att jag kan gå hem och la­ga till något åt mig och min poj­ke. Men när vi har gjort slut på det svälter vi ihjäl.” – ”Var in­te rädd”, sa­de Elia. ”Gå och gör som du har sagt, men ba­ka först en li­ten brödka­ka åt mig och kom hit ut med den. Se­dan kan du ba­ka åt dig själv och din son. Ty så säger Her­ren, Is­ra­els Gud: Mjölet i kru­kan skall in­te ta slut och ol­jan i kru­set in­te try­ta fram till den dag då Her­ren låter reg­net fal­la över jor­den.” Då gav hon sig i väg och gjor­de som Elia ha­de sagt, och både hon och Elia och poj­ken ha­de mat un­der lång tid. Mjölet i kru­kan tog in­te slut och ol­jan i kru­set tröt in­te, all­de­les som Her­ren ha­de sagt ge­nom Elia.

Apg 4:32-35

Al­la de många som ha­de kom­mit till tro var ett hjärta och en själ, och ing­en be­trak­ta­de något av det han ägde som sitt; de ha­de allt ge­men­samt. Med stor kraft fram­bar apost­lar­na vitt­nesbördet om att her­ren Je­sus ha­de upp­stått, och de fick al­la rik­lig del av Guds nåd. Ing­en av dem led någon nöd. De som ägde jord el­ler hus sålde sin egen­dom och kom med köpe­sum­man och la­de ner den vid apost­lar­nas fötter, och man de­la­de ut åt var och en ef­ter hans be­hov.

Matt 11:28-30

Kom till mig, al­la ni som är tyng­da av bördor; jag skall skänka er vi­la. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni fin­na vi­la för er själ. Mitt ok är skon­samt och min börda är lätt.”

Lämna ett svar