Fjortonde söndagen efter Trefaldighet

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen den 18 september firar den kristna kyrkan 14:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om enheten i Kristus, ett ärende som Herren Jesus Kristus förutsätter ska vara en viktig drivkraft i de bud han har gett oss. Jesus lyfter fram det viktiga när han fick frågan om vilka bud som var de viktigaste. Han säger att vi ska älska Herren av hela vårt hjärta, hela vår själ och av all vår kraft, och att därefter kommer budet att vi ska älska vår nästa så som vi älskar oss själva. I evangeliet hör vi berättelsen om när lärjungarna tvistade kring frågan om vem av dem som skulle anses vara den störste. Då säger Jesus: Kung­ar­na upp­träder som her­rar över si­na folk, och de som har mak­ten låter kal­la sig fol­kets välgöra­re. Men med er är det an­norlun­da: den störs­te bland er skall va­ra som den yngs­te, och den som är le­da­re skall va­ra som tjäna­ren. Vem är störst, den som lig­ger till bords el­ler den som betjänar ho­nom? Är det in­te den som lig­ger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjäna­re. Texterna för denna söndag hittar ni här nedan:

Jes 11:10-13

Den da­gen skall fol­ken söka sig till Jishajs rot, till ho­nom som står som ett fält­tec­ken för al­la folk, och plat­sen där han tro­nar skall bli ärad. Den da­gen skall Her­ren åter lyf­ta sin hand för att friköpa dem som är kvar av hans folk, dem som är kvar i As­sy­ri­en och Egyp­ten, Pa­tros och Kush, Elam och Shi­nar, Ha­mat och kustländer­na.

Han skall höja ett fält­tec­ken för fol­ken, före­na de sking­ra­de av Is­ra­el och sam­la de kring­sprid­da av Ju­da från jor­dens fy­ra hörn. Då skall Efraims av­und upphöra och Ju­das fi­end­skap ta slut. Efraim skall in­te av­un­das Ju­da och Ju­da in­te hy­sa fi­end­skap mot Efraim.

Fil 2:1-5

Om det alltså finns tröst ge­nom Kristus, upp­muntran från kärle­ken och ge­men­skap från An­den, om det finns ömhet och medkäns­la, gör då min glädje full­kom­lig ge­nom att vi­sa enig­het. Lev i sam­ma kärlek, eni­ga i tan­ke och sin­ne­lag, fria från självhävdel­se och fåfänga. Var ödmju­ka och sätt and­ra högre än er själva. Tänk in­te ba­ra på ert eget bästa ut­an också på and­ras. Låt det sin­ne­lag råda hos er som också fanns hos Kristus Je­sus.

Luk 22:24-27

Se­dan kom de att tvis­ta om vil­ken av dem som skul­le an­ses va­ra den störs­te. Då sa­de han till dem: Kung­ar­na upp­träder som her­rar över si­na folk, och de som har mak­ten låter kal­la sig fol­kets välgöra­re. Men med er är det an­norlun­da: den störs­te bland er skall va­ra som den yngs­te, och den som är le­da­re skall va­ra som tjäna­ren. Vem är störst, den som lig­ger till bords el­ler den som betjänar ho­nom? Är det in­te den som lig­ger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjäna­re.

Lämna ett svar