Trettonde söndagen efter Trefaldighet

Trettonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 11 september 2022 firar den kristna kyrkan 13:e söndagen efter Trefaldighet, då temat är Medmänniskan, vår näste som vi ska älska. Aposteln Paulus skriver bland annat i episteltext att vi inte ska stå i skuld till någon …ut­om i er kärlek till varand­ra. Ty den som äls­kar sin medmänniska har upp­fyllt la­gen. Bu­den; Du skall in­te begå äkten­skaps­brott, Du skall in­te dräpa, Du skall in­te stjäla, Du skall in­te ha begär och al­la and­ra bud sam­man­fat­tas ju i or­det: Du skall äls­ka din nästa som dig själv. Kärle­ken vållar in­te din nästa något ont. Kärle­ken är alltså la­gen i dess full­het. Jesus Kristus själv är än tydligare när han säger att …Ni har hört att det blev sagt: Du skall äls­ka din nästa och ha­ta din fi­en­de. Men jag säger er: äls­ka era fi­en­der och be för dem som förföljer er; då blir ni er him­mels­ke fa­ders söner. Ty han låter sin sol gå upp över on­da och go­da och låter det reg­na över rättfärdi­ga och orättfärdi­ga. Texterna för denna söndag hittar Ni nedan:

5 Mos 15:7-11

Om det finns någon fat­tig hos dig, en av di­na landsmän, i någon av städer­na i det land som Her­ren, din Gud, vill ge dig, skall du in­te va­ra hård­hjärtad och hålla han­den slu­ten för din fat­ti­ge bro­der. Nej, du skall öpp­na din hand för ho­nom och låta ho­nom låna så myc­ket han behöver. Ak­ta dig för den ge­me­na tan­ken att det sjun­de året, av­skriv­ningsåret, närmar sig, så att du ser med ogin­het på din fat­ti­ge bro­der och vägrar låna ho­nom något. Då kla­gar han över dig inför Her­ren, och du får en synd att sva­ra för. Ge ho­nom vil­ligt, ut­an att gräma dig över att du ger, ty för det­ta skall Her­ren, din Gud, välsig­na dig i allt du gör och allt du före­tar dig. Det kom­mer ald­rig att sak­nas fat­ti­ga i lan­det. Därför ger jag dig den­na be­fall­ning: Öpp­na han­den för din bro­der, för den fat­ti­ge och nödli­dan­de i ditt land.

RRom 13:8-10

Stå in­te i skuld till någon, ut­om i er kärlek till varand­ra. Ty den som äls­kar sin medmänniska har upp­fyllt la­gen. Bu­den Du skall in­te begå äkten­skaps­brott, Du skall in­te dräpa, Du skall in­te stjäla, Du skall in­te ha begär och al­la and­ra bud sam­man­fat­tas ju i or­det: Du skall äls­ka din nästa som dig själv. Kärle­ken vållar in­te din nästa något ont. Kärle­ken är alltså la­gen i dess full­het.

Matt 5:38-48

Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er in­te mot det on­da. Nej, om någon slår dig på högra kin­den, så vänd också den and­ra mot ho­nom. Om någon vill pro­ces­sa med dig för att få din skjor­ta, så ge ho­nom din man­tel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med ho­nom. Ge åt den som ber dig, och vänd in­te ryg­gen åt den som vill låna av dig.

Ni har hört att det blev sagt: Du skall äls­ka din nästa och ha­ta din fi­en­de. Men jag säger er: äls­ka era fi­en­der och be för dem som förföljer er; då blir ni er him­mels­ke fa­ders söner. Ty han låter sin sol gå upp över on­da och go­da och låter det reg­na över rättfärdi­ga och orättfärdi­ga. Om ni äls­kar dem som äls­kar er, skall ni då ha lön för det? Gör in­te tullin­dri­var­na li­ka­dant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och ba­ra på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör in­te hed­ning­ar­na li­ka­dant? Var full­kom­li­ga, så som er fa­der i him­len är full­kom­lig.

Lämna ett svar