Tolfte söndagen efter Trefaldighet

Tolfte söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 4 september 2022 firar kristna kyrkan 12:e söndagen efter Trefaldighet då texterna utgår från temat Friheten i Kristus som handlar om en omvänd kristen och dennes känsla av en frihet som hon förvärvat via Gud nåd. En av förklaringar till frihet i Kristus är det som aposteln Paulus konstaterar inför den kristna församlingen i Rom. Han skriver: Jag me­nar att våra li­dan­den i den­na tid ingen­ting be­ty­der mot den härlig­het som skall up­pen­ba­ras och bli vår. Ty ska­pel­sen väntar otåligt på att Guds söner skall up­pen­ba­ras. Allt ska­pat har lagts un­der tom­he­tens välde, in­te av egen vil­ja ut­an på grund av ho­nom som vålla­de det, men med hopp om att också ska­pel­sen skall be­fri­as ur sitt sla­ve­ri un­der förgäng­el­sen och nå den fri­het som Guds barn får när de förhärli­gas. Texterna för denna söndag hittar du här nedan:

Jes 38:1-6

Vid den­na tid blev Hiskia all­var­ligt sjuk, och pro­fe­ten Je­sa­ja, Amos son, kom till ho­nom och sa­de: ”Så säger Her­ren: Se om ditt hus. Du lig­ger för döden, du kom­mer in­te att över­le­va.” Då vände Hiskia an­sik­tet mot väggen och bad: ”Her­re, tänk på att jag tro­get och av he­la mitt hjärta har hållit mig till dig. Jag har gjort det som är gott i di­na ögon.” Och han grät häftigt.

Her­rens ord kom till Je­sa­ja: ”Gå och säg till Hiskia: Så säger Her­ren, din fa­der Da­vids Gud: Jag har hört din bön och sett di­na tårar. Jag lägger yt­ter­li­ga­re fem­ton år till ditt liv, och jag skall rädda dig och den­na stad ur den as­sy­ris­ke kung­ens hand, ja, jag skall värna den­na stad.”

Rom 8:18-23

Jag me­nar att våra li­dan­den i den­na tid ingen­ting be­ty­der mot den härlig­het som skall up­pen­ba­ras och bli vår. Ty ska­pel­sen väntar otåligt på att Guds söner skall up­pen­ba­ras. Allt ska­pat har lagts un­der tom­he­tens välde, in­te av egen vil­ja ut­an på grund av ho­nom som vålla­de det, men med hopp om att också ska­pel­sen skall be­fri­as ur sitt sla­ve­ri un­der förgäng­el­sen och nå den fri­het som Guds barn får när de förhärli­gas.

Vi vet att he­la ska­pel­sen ännu ro­par som i föds­lovåndor. Och till och med vi, som har fått An­den som en förs­ta gåva, också vi ro­par i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och be­fria vår kropp.

Luk 13:10-17

En gång un­der­vi­sa­de han i en sy­na­go­ga på sab­ba­ten. Där fanns en kvin­na som ha­de plågats av en sjuk­domsan­de i ar­ton år. Hon var krok­ryg­gig och kun­de in­te räta på sig. När Je­sus fick se hen­ne kal­la­de han på hen­ne och sa­de: ”Kvin­na, du är fri från din sjuk­dom”, och så la­de han si­na händer på hen­ne. Ge­nast kun­de hon räta på sig, och hon pri­sa­de Gud. Men sy­na­gogförestånda­ren, som förar­ga­de sig över att Je­sus bo­ta­de på sab­ba­ten, sa­de till fol­ket: ”Det finns sex da­gar då man skall ar­be­ta. På dem kan ni kom­ma och bli bo­ta­de, men in­te un­der sab­ba­ten.” Her­ren sva­ra­de ho­nom: ”Hyck­la­re, finns det någon av er som in­te löser sin oxe el­ler åsna från krub­ban också på sab­ba­ten och le­der ut och vatt­nar den? Men här är en Ab­ra­hams dot­ter som Sa­tan har hållit bun­den i ar­ton år. Skul­le hon in­te få lösas från sin bo­ja på sab­ba­ten?” Des­sa ord kom al­la hans motstånda­re att skämmas, men fol­ket glad­de sig över allt det un­der­ba­ra som han gjor­de.

Lämna ett svar