Fjärde söndagen efter Trefaldighet

Fjärde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 10 juli firar kristna kyrkan fjärde söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om att inte döma, något vi allt för ofta har lätt för, och detta oavsett vem vi är. Det viktigaste för varje enskild individ är att i första hand inse att hon själv är en syndare inför Gud, den Allsmäktige. Vi har alltså inget att skryta med, eller bravera inför andra och tycka att vi är oövervinnerliga. Nej, vi måste var och en inse att vi kommer till korta i de flesta fall, inte minst i våra försöka att blidka Gud eller försvara oss inför medmänniskor. Vi är oftast, djupast i våra hjärtan, riktigt smutsiga och lyckas sällan hålla oss till de bud som Herren Jesus har gett oss. Eftersom vi kommer till korta i våra egna försöka att vinna rättfärdighet inför Gud så är det bättre att inse att vi är i stort behov av hjälp från den ende som kan skänka oss det eviga livet. Oavsett vad vi än försöker eller inte kommer vi i bästa fall till insikt om att vi trots misslyckanden har en som vill rädda oss. Den erfarenheten borde få oss att inse vår prekära situation. Synden döljer ofta sanningen för oss och gör oss blinda. Det bästa, oavsett vem vi är eller vad vi gör, är att överlåta oss själva till den Herre och Frälsare som har dött på korset för våra synders förlåtelse!

Söndagens texter hittar du nedan:

Sak 7:8-10

Åter kom Her­rens ord till Sa­kar­ja: Så har Her­ren Se­ba­ot sagt: ”Fäll rättfärdi­ga do­mar och vi­sa varand­ra kärlek och barmhärtig­het! Förtryck in­te änkan och den fa­derlöse, in­vand­ra­ren och den fat­ti­ge. Tänk in­te ut on­da pla­ner mot varand­ra.”

Rom 14:11-14

Ty det är skri­vet: Så sant jag le­ver, säger Her­ren, för mig skall al­la knän böjas, och al­la tung­or skall pri­sa Gud.

Alltså skall var och en av oss avlägga räken­skap inför Gud.

Låt oss därför in­te läng­re döma varand­ra. I stället skall ni se till att ni in­te kom­mer någon bro­der att sna­va el­ler fal­la. I min tro på her­ren Je­sus vet jag fullt och fast att ingen­ting är orent i sig självt, men den som be­trak­tar det som orent, för ho­nom är det orent.

Joh 8:1-11

… men Je­sus gick till Oliv­ber­get. Ti­digt på mor­go­nen var han till­ba­ka i temp­let. Allt fol­ket sam­la­des kring ho­nom, och han sat­te sig ner och un­der­vi­sa­de. De skriftlärda och fa­ri­se­er­na kom då dit med en kvin­na som ha­de er­tap­pats med äkten­skaps­brott. De ställ­de hen­ne framför ho­nom och sa­de: ”Mästa­re, den här kvin­nan togs på bar gärning när hon be­gick äkten­skaps­brott. I la­gen före­skri­ver Mo­se att såda­na kvin­nor skall ste­nas. Vad säger du?” Det­ta sa­de de för att sätta ho­nom på prov och få något att an­kla­ga ho­nom för. Men Je­sus böjde sig ner och ri­ta­de på mar­ken med fing­ret. När de en­vi­sa­des med sin fråga såg han upp och sa­de: ”Den av er som är fri från synd skall kas­ta förs­ta ste­nen på hen­ne.” Och han böjde sig ner igen och ri­ta­de på mar­ken. När de hörde hans svar gick de däri­från en ef­ter en, de älds­te först, och han blev en­sam kvar med kvin­nan framför sig. Je­sus såg upp och sa­de till hen­ne: ”Kvin­na, vart tog de vägen? Var det ing­en som dömde dig?” Hon sva­ra­de: ”Nej, her­re.” Je­sus sa­de: ”In­te hel­ler jag dömer dig. Gå nu, och syn­da in­te mer.”

Lämna ett svar