Kristi himmelsfärds dag

Kristi himmelsfärds dag

Torsdagen 26 maj firar kristna kyrkan Kristi himmelsfärdsdag, och då handlar temat om konstaterandet att Jesus Kristus är Herre över allting! Jesus himmelsfärd, efter att han såsom uppstånden hade gett lärjungarna instruktioner om Pingsten, var något helt avgörande för allas vår frälsning! Herren Jesus skulle nu förenas med Gud Fadern i det himmelska riket, där han sitter på Gud Faderns högra sida för att döma levande och döda. Utan Jesu Kristi uppståndelse och himmelsfärd så vore allt det som vi som kristna tror på vara ett tomt prat, menar aposteln Paulus. Dagens texter är enligt nedan hämtade från:

Jes 61:10f

Min glädje har jag i Her­ren, jag jub­lar över min Gud, ty han har klätt mig i se­gerns dräkt och skru­dat mig i rättfärdig­he­tens man­tel, som när brud­gum­men sätter på sig tur­ba­nen och bru­den pry­der sig med si­na smyc­ken. Lik­som jor­den får grödan att spi­ra och trädgården låter sådden skju­ta upp, så låter Her­ren Gud rättfärdig­he­ten spi­ra och äran växa inför al­la folk.

Apg 1:1-11

I min förs­ta bok, ära­de The­o­fi­los, skrev jag om allt som Je­sus gjor­de och lärde fram till den dag då han togs upp till him­len, se­dan han ge­nom he­lig an­de ha­de gett si­na be­fall­ning­ar åt dem som han ut­valt till apost­lar. Han fram­trädde för dem ef­ter att ha li­dit döden och gav dem många be­vis på att han lev­de, då han un­der fyr­tio da­gar vi­sa­de sig för dem och ta­la­de om Guds ri­ke. Och un­der en måltid till­sam­mans med dem sa­de han åt dem att in­te lämna Je­ru­sa­lem ut­an vänta på det som Fa­dern ha­de ut­lo­vat, ”det som ni har hört mig ta­la om”, sa­de han. ”Jo­han­nes döpte med vat­ten, men ni skall bli döpta med he­lig an­de om ba­ra några da­gar.”

De som ha­de sam­lats fråga­de ho­nom: ”Her­re, är ti­den nu in­ne då du skall återupprätta Is­ra­el som kung­a­ri­ke?” Han sva­ra­de: ”Det är in­te er sak att ve­ta vil­ka ti­der och stun­der Fa­dern i sin makt har fast­ställt. Men ni skall få kraft när den he­li­ga an­den kom­mer över er, och ni skall vitt­na om mig i Je­ru­sa­lem och i he­la Ju­deen och Sa­ma­ri­en och ända till jor­dens yt­ters­ta gräns.” När han ha­de sagt det­ta såg de hur han lyf­tes upp i höjden, och ett moln tog ho­nom ur de­ras åsyn. Me­dan de såg mot him­len dit han steg upp stod plöts­ligt två män i vi­ta kläder bred­vid dem. ”Ga­li­leéer”, sa­de de, ”varför står ni och ser mot him­len? Den­ne Je­sus som har bli­vit upp­ta­gen från er till him­len skall kom­ma till­ba­ka just så som ni har sett ho­nom fa­ra upp till him­len.”

Luk 24:49-53

Och jag skall sända er vad min fa­der har lo­vat. Men ni skall stan­na här i sta­den tills ni har bli­vit rus­ta­de med kraft från höjden.” Han tog dem med sig ut ur sta­den bort mot Be­ta­nia, och han lyf­te si­na händer och välsig­na­de dem. Me­dan han välsig­na­de dem lämna­de han dem och fördes upp till him­len. De föll ner och hyl­la­de ho­nom och återvände se­dan till Je­ru­sa­lem un­der stor glädje. Och de var ständigt i temp­let och pri­sa­de Gud.

Läkaren Lukas återger hela händelsen under Kristi himmelsfärd  för mottagaren av hans brev. I sitt evangelium beskriver han utförligt vad Jesus gjorde och lärde efter att han uppstått från de döda. Lukas förklarar att Jesus… fram­trädde för dem ef­ter att ha li­dit döden och gav dem många be­vis på att han lev­de, då han un­der fyr­tio da­gar vi­sa­de sig för dem och ta­la­de om Guds ri­ke. Och un­der en måltid till­sam­mans med dem sa­de han åt dem att in­te lämna Je­ru­sa­lem ut­an vänta på det som Fa­dern ha­de ut­lo­vat, ”det som ni har hört mig ta­la om”, sa­de han. ”Jo­han­nes döpte med vat­ten, men ni skall bli döpta med he­lig an­de om ba­ra några da­gar.”

Jesus förberedde lärjungarna om den kommande Pingstdagen, som kom tio dagar efter att Jesus återvänt tillbaka till Guds himmelska riket. Allt det som hänt, från Jesu födelse till hans död, uppståndelse och himmelsfärd samt Pingstdagen, när den helige Anden tog över, var något som Herren vår Gud hade planerat långt innan något av det hände. Den plan som Fadern genom Sonen, Jesus Kristus, och den helige Anden fullbordade gick ut på att rädda dem som Gud hade skapat och kallat. Herren Gud vill erbjuda alla oss en reträtt från en evig synd och död. Det är genom tron på Jesus Kristus som vi blir rättfärdiggjorda. Det handlar alltså inte om våra prestationer utan endast om det som Gud gjort genom sin Son Jesus Kristus. Låt oss be:

Herre, hjälp oss i vår otro! Låt oss bli mottagliga och aktivt ta emot det som Du har förkunnat i ditt heliga Ord. Det ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen!

Lämna ett svar