Femte söndagen i Påsktiden

Femte söndagen i Påsktiden

På söndag 15 maj firar kristna kyrkan femte söndagen i påsktiden. Temat handlar om att växa i tro. Det handlar naturligtvis om tron på Jesus Kristus, som vår ende Frälsare och Herre! Söndagens texter är hämtade enligt nedan:

Hos 14:5-9

Jag skall bo­ta dem från de­ras trolöshet, jag skall äls­ka dem av hjärtat, min vre­de har vänt sig från dem. Jag skall bli som dagg för Is­ra­el, och han skall blomst­ra som en lil­ja, slå rot som en pop­pel och skju­ta nya skott. Hans prakt skall va­ra som oliv­trädets, hans doft som Li­ba­nons. De skall åter få bo i hans skug­ga, de skall fro­das som en trädgård och blomst­ra som en vin­stock. Han skall bli rykt­bar som Li­ba­nons vin. Vad har Efraim mer med av­gu­dar­na att skaf­fa? Jag är den som ger svar och va­kar över ho­nom. Jag är som en gröns­kan­de cy­press. Från mig får du din frukt.

1 Joh 3:18-24

Mi­na barn, låt oss in­te äls­ka med tom­ma ord ut­an med hand­ling och san­ning. Då förstår vi att vi är san­ning­ens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför ho­nom över­ty­ga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mi­na kära, om hjärtat in­te dömer oss kan vi stå frimo­di­ga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av ho­nom, ef­tersom vi håller hans bud och gör det som be­ha­gar ho­nom. Och det­ta är hans bud: att vi skall tro på hans son Je­su Kristi namn och äls­ka varand­ra så som han har be­fallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i ho­nom. Och att han förblir i oss vet vi av an­den som han har gett oss.

Joh 15:10-17

Om ni håller mi­na bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min fa­ders bud och är kvar i hans kärlek. Det­ta har jag sagt er för att min glädje skall va­ra i er och er glädje bli full­kom­lig. Mitt bud är det­ta: att ni skall äls­ka varand­ra så som jag har äls­kat er. Ing­en har större kärlek än den som ger sitt liv för si­na vänner. Ni är mi­na vänner om ni gör vad jag be­fal­ler er. Jag kal­lar er in­te läng­re tjäna­re, ty en tjäna­re vet in­te vad hans her­re gör. Jag kal­lar er vänner, därför att jag har låtit er ve­ta allt vad jag har hört av min fa­der. Ni har in­te ut­valt mig, ut­an jag har ut­valt er och bestämt er till att gå ut i värl­den och bära frukt, frukt som består, och då skall Fa­dern ge er vad ni än ber ho­nom om i mitt namn. Det­ta be­fal­ler jag er: att ni skall äls­ka varand­ra.

För att överhuvudtaget kunna växa i tron på Jesus Kristus innebär det att vi i första hand umgås med Honom och hans levande Ord. Utan att ta del av vad Herren säger så kan vi inte växa i tro, utan vi krymper och blir förvillade och rädda för minsta lilla vind som blåser emot vår kristna tro.Rädslan har ett ovanligt hårt grepp om människorna idag, trots att Jesus i Matteus evangeliet och dess 6 kapitel säger att vi inte ska oroa oss, eftersom vår oro går direkt emot vår tro på vår himmelske Fader, som vet vad vi behöver och vad vi kommer att möta.

Att umgås med Herren, Jesus Kristus, innebär att leva sitt liv så som Han vill att vi ska leva, något som inte är lätt i vår oroliga tid, då mycket av det som händer i samhället går direkt, eller indirekt, emot Guds Ord. De som vågar stå emot och som vågar fortsätta att kämpa för tron på Kristus vinner till sist segern över både ondska och ond bråd död.

Låt oss be: Herre, Jesus Kristus, ge oss kraft och mod att våga vara frimodiga i vår tro på Dig och leva så som Du vill att vi ska leva, det ber vi om i Jesu namn. Amen!

Lämna ett svar