Bönsöndagen

Bönsöndagen

Söndagen 14 maj 2023 firar kristna kyrkan Bönsöndag och då handlar temat naturligtvis om Bönen (Rogate). Att be är något som Jesus själv lär sina närmaste lärjungar, då han lärde dem bönen ”Fader vår…”. Bönen handlar om vårt återkommande samtal med den Herre och Gud som skapat universum, inklusive oss människor, vilket innebär att vi alla borde inse djupt i vårt hjärta att hela vår tillvaro, oavsett allt det som varit, som just nu är, och som kommer att vara i framtiden, ligger under Gud Faders och Hans ende Sons hand och omvårdnad. Texterna för söndagen hittar du nedan:

1 Kung 3:5-14
I Gi­von vi­sa­de sig Her­ren för Sa­lo­mo i en dröm om nat­ten. Gud sa­de: ”Be om vad du vill. Jag skall ge dig det.” Sa­lo­mo sva­ra­de: ”Du vi­sa­de stor god­het mot din tjäna­re Da­vid, min far, ef­tersom han lev­de tro­get, rättfärdigt och red­ligt inför dig. Och du har hållit fast vid den­na sto­ra god­het och gett ho­nom en son som nu sit­ter på hans tron. Det är du, Her­re, min Gud, som har gjort mig till kung ef­ter min far Da­vid, och här står jag nu ung och oer­fa­ren mitt i det folk som du har ut­valt, ett folk så stort, så tal­rikt att det in­te kan räknas. Ge din tjäna­re ett lyhört sin­ne, så att jag kan ski­pa rätt åt ditt folk och skil­ja mel­lan gott och ont. Vem skul­le an­nars kun­na döma över ditt väldi­ga folk?”

Den­na bön be­ha­ga­de Her­ren, det glad­de ho­nom att Sa­lo­mo bad om det­ta. Gud sa­de: ”Ef­tersom du bad om det­ta och in­te om ett långt liv el­ler om ri­ke­dom och in­te hel­ler om di­na fi­en­ders död ut­an bad om gåvan att ur­skil­ja vad som är rätt, så upp­fyl­ler jag nu din bön och gör dig vi­sa­re och mer in­sikts­full än någon har va­rit före dig el­ler kom­mer att bli ef­ter dig. Också det som du in­te har bett om ger jag dig, ri­ke­dom och ära i al­la di­na da­gar, mer än vad någon an­nan kung har haft. Och om du vand­rar mi­na vägar och rättar dig ef­ter mi­na bud och stad­gar, så som din far Da­vid gjor­de, skall jag ge dig ett långt liv.”

Rom 8:24-27
I hop­pet är vi rädda­de – ett hopp som man ser upp­fyllt är in­te något hopp, vem hop­pas på det han re­dan ser? Men om vi hop­pas på det vi in­te ser, då väntar vi uthålligt. På sam­ma sätt är det när An­den stöder oss i vår svag­het. Vi vet ju in­te hur vår bön egent­li­gen bör va­ra, men An­den vädjar för oss med rop ut­an ord, och han som ut­fors­kar våra hjärtan vet vad An­den me­nar, ef­tersom An­den vädjar för de he­li­ga så som Gud vill.

Matt 6:5-8
När ni ber skall ni in­te göra som hyck­lar­na. De äls­kar att stå och be i sy­na­go­gor­na och i gathörnen för att människor­na skall se dem. San­ner­li­gen, de har re­dan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kam­ma­re, stäng dörren och be se­dan till din fa­der som är i det fördol­da. Då skall din fa­der, som ser i det fördol­da, belöna dig. Och när ni ber skall ni in­te rabb­la tom­ma ord som hed­ning­ar­na; de tror att de skall bli bönhörda för de många or­dens skull. Gör in­te som de, ty er fa­der vet vad ni behöver re­dan in­nan ni har bett ho­nom om det.

Lämna ett svar