Sexagesima eller Reformationsdagen

Sexagesima eller Reformationsdagen

Söndagen 12 februari 2023 firar kristna kyrkan Sexagesima eller Reformationsdagen då temat handlar om Det levande ordet, Bibeln, eller Guds Ord som den brukar kallas för av både judar såsom kristna. Sexagesima eller Reformationsdagen betecknar andra söndagen i förfastan. Den infaller söndagen som infaller 56 dagar före påskdagen. Den liturgiska färgen är violett eller blå. På altaret ställer kyrkan fram blå eller violetta blommor och tänder två ljus. Dagens fullständiga namn är Dominica infra Sexagesam vilket betyder ”söndagen inom det sextionde”. Det är som Hebreerbrevet skriver: Ty Guds är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Texterna för söndagen hittar du nedan:

Jer 23:23-29

Är jag ba­ra Gud på nära håll,
säger Her­ren,
och in­te Gud långt bor­ta?
Kan någon gömma sig så väl
att in­te jag ser ho­nom?
säger Her­ren.
Upp­fyl­ler in­te jag både him­mel och jord?
säger Her­ren.

Jag har hört vad pro­fe­ter­na säger, de som pro­fe­te­rar lögn i mitt namn: ”Jag har haft en dröm, en dröm, en dröm!” Är det jag som ver­kar i de pro­fe­ter som pro­fe­te­rar lögn och pre­di­kar si­na eg­na be­drägli­ga påfund? Med de drömmar de berättar för varand­ra tänker de få mitt folk att glömma mitt namn, så som de­ras fäder glömde mitt namn för Baal. Den pro­fet som har haft en dröm, han berättar en dröm, men den som har fått ta emot mitt ord, han förkun­nar verk­li­gen mitt ord. Det är skill­nad på halm och säd, säger Her­ren.

Är in­te mitt ord som en eld, säger Her­ren, en slägga som kros­sar klip­pan?

Heb 4:12f

Ty Guds ord är le­van­de och verk­samt. Det är skar­pa­re än något tve­eg­gat svärd och träng­er så djupt att det skil­jer själ och an­de, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tan­kar. Ingen­ting kan döljas för ho­nom, allt ska­pat lig­ger na­ket och blot­tat för hans öga. Och inför ho­nom är det vi skall avlägga räken­skap.

Joh 6:60-69

Många av hans lärjung­ar som hörde ho­nom ta­la sa­de: ”Det är outhärd­ligt, det han säger. Vem står ut med att höra på ho­nom?” Je­sus, som ge­nast förstod att lärjung­ar­na förar­ga­de sig över hans ord, sa­de till dem: ”Får det här er att vack­la? Hur blir det då om ni får se Människo­so­nen sti­ga upp dit där han var förut? Det är an­den som ger liv, köttet är till ing­en hjälp. De ord jag har ta­lat till er är an­de och liv. Men det är några av er som in­te tror.” Je­sus viss­te ju från början vil­ka som in­te trod­de och vem som skul­le förråda ho­nom. Och han fort­sat­te: ”Det var därför jag sa­de er att ing­en kan kom­ma till mig om han in­te får det som gåva av Fa­dern.”

Då drog sig många av hans lärjung­ar till­ba­ka och vil­le in­te läng­re följa med ho­nom. Je­sus sa­de till de tolv: ”In­te vill väl ni också gå er väg?” Si­mon Petrus sva­ra­de: ”Her­re, till vem skul­le vi gå? Du har det evi­ga li­vets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds he­li­ge.”

Lämna ett svar