Första söndagen efter Trefaldighet

Första söndagen efter Trefaldighet

Första söndagen efter Trefaldighet handlar om vårt dop, ett avgörande steg och inledningen till livet som kristen. Idag handlar kristna dopet, i allt för många fall, om något annat, åtminstone i förhållande till vad dopet handlar om enligt Nya Testamentet. Begreppet ”dop” har inte att göra med namngivningen, utan betyder att doppas i vattnet. När vi döptes doppades vi tre gånger i vattnet, i Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Aposteln Paulus skriver i Rom 6: Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Johannes Döparen tillämpade omvändelsedop, som Paulus skriver: Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Söndagens texter är hämtade enligt nedan:

2 Mos 14:21f

Mo­se sträck­te ut sin hand över ha­vet, och Her­ren drev un­dan ha­vet med en stark östan­vind, som blåste he­la nat­ten. Så gjor­de han ha­vet till torrt land. Vatt­net klövs, och is­ra­e­li­ter­na gick torr­skod­da tvärs ige­nom ha­vet, me­dan vatt­net stod som en vägg på båda si­dor.

Tit 3:4-8

Men när Guds, vår frälsa­res, god­het och kärlek till människor­na blev up­pen­ba­ra rädda­de han oss – in­te därför att vi gjort några rättfärdi­ga gärning­ar ut­an därför att han är barmhärtig – och han gjor­de det med det bad som återföder och förny­ar ge­nom den he­li­ga an­den. Ge­nom Je­sus Kristus, vår frälsa­re, har han låtit An­den strömma över oss, för att vi ge­nom Guds nåd skall bli rättfärdi­ga och, så som det är vårt hopp, vin­na evigt liv. Det är ett ord att li­ta på.

Jag vill att du skall inskärpa det­ta, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att utföra go­da gärning­ar. Des­sa före­skrif­ter är bra och nyt­ti­ga för al­la människor.

Joh 1:29-34

Nästa dag såg han Je­sus kom­ma, och han sa­de: ”Där är Guds lamm som tar bort värl­dens synd. Det är om ho­nom jag har sagt: Ef­ter mig kom­mer en som går före mig, ty han fanns före mig. Jag kände ho­nom in­te, men för att han skall bli sedd av Is­ra­el har jag kom­mit och döper med vat­ten.” Och Jo­han­nes vitt­na­de och sa­de: ”Jag har sett An­den kom­ma ner från him­len som en du­va och stan­na över ho­nom. Jag kände ho­nom in­te, men han som sände mig att döpa med vat­ten sa­de till mig: ’Den som du ser An­den kom­ma ner och stan­na över, han är den som döper med he­lig an­de.’ Jag har sett det, och jag har vitt­nat om att han är Guds ut­val­de.”

För att ha någon vinning i att vara döpt måste vi som kristna fullfölja dopets innebörd. Som döpt tror vi att Jesus Kristus är Guds lamm som tar bort världens synd. Om vi inte lever i dopet har den ingen betydelse. Vi kan inte kalla oss kristen bara för att vi blivit döpt. Vi måste fullfölja vårt liv så som Jesu lärjungar. Det handlar även om det som Paulus skriver i brevet till Titus: Men när Guds, vår frälsa­res, god­het och kärlek till människor­na blev up­pen­ba­ra rädda­de han oss – in­te därför att vi gjort några rättfärdi­ga gärning­ar ut­an därför att han är barmhärtig – och han gjor­de det med det bad som återföder och förny­ar ge­nom den he­li­ga an­den. Ge­nom Je­sus Kristus, vår frälsa­re, har han låtit An­den strömma över oss, för att vi ge­nom Guds nåd skall bli rättfärdi­ga och, så som det är vårt hopp, vin­na evigt liv. Det är ett ord att li­ta på.

Lämna ett svar