Annandag Jul eller den helige Stefanos dag

Annandag Jul eller den helige Stefanos dag

Måndagen 26 december 2022 firar kristna kyrkan Annandag Jul eller den helige Stefanos dag då temat handlar om martyrerna, som handlar om dem kristna som tvingades ge sina liv för sin tro på Jesus Kristus, såsom Guds Son och vår ende Frälsare. Jesus själv säger till oss: Var och en som känns vid mig inför människor­na, ho­nom skall jag kännas vid inför min fa­der i him­len. Men den som förne­kar mig inför människor­na, ho­nom skall jag förne­ka inför min fa­der i him­len. Texterna för denna dag hittar du nedan:

Mik 7:1-6

Ve mig!
Det är som när fruk­ten ploc­kats
och den sista vinskörden är över:
det finns inga dru­vor att äta,
inga färs­ka fi­kon för min hung­er.
De tro­fas­ta är bor­ta ur lan­det,
in­te en ärlig människa finns kvar.
Al­la lig­ger på lur för att mörda,
de vill fånga varand­ra i si­na nät.
De är iv­ri­ga att göra det on­da.
Stor­man­nen ford­rar gåvor,
do­ma­ren låter sig köpas,
den mäkti­ge kom­mer med krav,
ja, all­ting blir förvri­det.
Den bäste av dem är som ett törnsnår,
den ärli­gas­te värre än en tag­gig häck.
Den dag di­na väkta­re förkun­nat är in­ne,
straf­fets dag har kom­mit,
nu drab­bar förvir­ring­en fol­ket.
Tro in­te på en vän,
li­ta in­te på en förtro­gen,
vak­ta din tunga inför kvin­nan i din famn.
Ty so­nen förak­tar sin far,
dot­tern trot­sar sin mor
och son­hust­run sin svärmor,
och en mans hus­folk blir hans fi­en­der.

Apg 4:18-31

De kal­la­de in dem och sa­de åt dem att ald­rig ta­la el­ler un­der­vi­sa i Je­su namn. Men Petrus och Jo­han­nes sva­ra­de dem: ”Tänk ef­ter själva om det är rätt inför Gud att ly­da er mer än ho­nom. Vi kan in­te ti­ga med vad vi har sett och hört.” Då gav de dem en ny sträng var­ning men släpp­te dem se­dan. För fol­kets skull såg de ing­en möjlig­het att straf­fa dem; al­la pri­sa­de ju Gud för vad som ha­de skett, ty man­nen som ha­de bli­vit bo­tad ge­nom det­ta tec­ken var över fyr­tio år gam­mal.

Se­dan de ha­de bli­vit fria sökte de upp si­na eg­na och berätta­de vad överste­präster­na och de älds­te ha­de sagt till dem. När de and­ra hörde det börja­de de ge­men­samt be högt till Gud och sa­de: ”Härs­ka­re, du som har gjort him­mel och jord och hav och allt vad de rym­mer, du som har låtit den he­li­ga an­den säga ge­nom vår fa­der Da­vid, din tjäna­re:

Varför förhäver sig hed­ning­ar­na,
varför smi­der fol­ken fåfänga pla­ner?
Jor­dens kung­ar träder fram
och furs­tar­na gad­dar sig sam­man
mot Her­ren och hans smor­de.

Ja, de har san­ner­li­gen gad­dat sig sam­man här i den­na stad mot din he­li­ge tjäna­re Je­sus, som du har smort. He­ro­des och Pon­ti­us Pi­la­tus, hed­ning­ar­na och Is­ra­els folk, al­la har de gjort vad din makt och ditt be­slut ha­de förut­bestämt. Se nu hur de ho­tar oss, Her­re, och ge di­na tjäna­re frimo­dig­het att förkun­na ditt ord. Sträck ut din hand och bo­ta de sju­ka, låt tec­ken och un­der ske ge­nom din he­li­ge tjäna­re Je­su namn.”

När de ha­de slu­tat be ska­ka­de mar­ken där de var sam­la­de, och al­la fyll­des av den he­li­ga an­den och förkun­na­de frimo­digt Guds ord.

Matt 10:32-39

Var och en som känns vid mig inför människor­na, ho­nom skall jag kännas vid inför min fa­der i him­len. Men den som förne­kar mig inför människor­na, ho­nom skall jag förne­ka inför min fa­der i him­len. Tro in­te att jag har kom­mit med fred till jor­den. Jag har in­te kom­mit med fred ut­an med svärd. Ty jag har kom­mit för att ställa en man mot hans far, en dot­ter mot hen­nes mor, en son­hust­ru mot hen­nes svärmor, och man­nens hus­folk skall bli hans fi­en­der. Den som äls­kar far el­ler mor mer än mig, han är in­te värd att tillhöra mig, och den som äls­kar son el­ler dot­ter mer än mig, han är in­te värd att tillhöra mig. Den som in­te tar sitt kors och följer ef­ter mig är in­te värd att tillhöra mig. Den som fin­ner sitt liv skall mis­ta det, och den som mis­ter sitt liv för min skull, han skall fin­na det.

Lämna ett svar