Tredje söndagen i Påsktiden

Tredje söndagen i Påsktiden

Denna söndag firar kristna kyrkan tredje söndagen i påsktiden, då texterna handlar om Den Gode Herden, vår Frälsare, Jesus Kristus. Texten i Gamla Testamentet är hämtat från profeten Hesekiel, som skriver att Herren Gud sade:

Jag skall ge dem en en­da her­de, min tjäna­re Da­vid, och han skall val­la dem. Han skall val­la dem, han skall va­ra de­ras her­de. Jag, Her­ren, skall va­ra de­ras Gud, och min tjäna­re Da­vid skall va­ra de­ras furs­te. Jag, Her­ren, har ta­lat. Jag skall slu­ta ett fredsförbund med dem. Jag skall utro­ta vild­dju­ren i lan­det, så att fol­ket kan le­va tryggt i öknen och so­va i sko­gar­na. Jag skall låta dem bo kring mitt berg. I rätt tid skall jag ge dem regn, ett välsig­nat regn skall det va­ra. Mar­kens träd skall bära frukt och jor­den skall ge gröda. Fol­ket skall le­va tryggt i sitt land. Jag skall bry­ta sönder de­ras ok och be­fria dem ur de­ras sla­ve­ri. Då skall de in­se att jag är Her­ren. Ald­rig mer skall de bli ett byte för and­ra folk, och inga vild­djur i lan­det skall äta dem mer. De skall bo tryggt, ing­en skall ho­ta dem. De skall få od­la frukt­ba­ra mar­ker, ing­en i lan­det skall mer behöva dö av svält. Ald­rig mer skall de bli håna­de av and­ra folk. Då skall de in­se att jag, Her­ren, de­ras Gud, är med dem och att de är mitt folk Is­ra­el, säger Her­ren Gud. Ni är mi­na får, ni är får i min hjord. Jag är er Gud, säger Her­ren Gud.

Episteltexten är hämtad från Hebreerbrevet, och författaren skriver: Må fri­dens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens sto­re her­de, vår her­re Je­sus, upp från de döda, styr­ka er i allt gott, så att ni kan göra hans vil­ja. Må han låta det som be­ha­gar ho­nom förverk­li­gas i oss ge­nom Je­sus Kristus. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen.

Evangelietexten är hämtad från aposteln Johannes som skriver att Jesus sade:

Jag är den go­de her­den. Den go­de her­den ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och in­te är her­de och in­te äger fåren, han över­ger fåren och flyr när han ser var­gen kom­ma, och var­gen ri­ver dem och sking­rar hjor­den. Han är ju lejd och bryr sig in­te om fåren. Jag är den go­de her­den, och jag känner mi­na får, och de känner mig, lik­som Fa­dern känner mig och jag känner Fa­dern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också and­ra får, som in­te hör till den här fållan. Också dem måste jag le­da, och de skall lyss­na till min röst, och det skall bli en hjord och en her­de.

Samtliga texter pekar på rollen en God Herde, en roll som vi västerlänningar allmänt inte är införstådda med eller ens vet vad rollen i biblisk mening innebär. Trots vår brist på kunskap så kan vi ändå ana att den Gode Herden har en speciell samt beskyddande roll, eftersom hans arbete med fårskocken även innebär att han har ansvar för den. Detta innebar under Jesu tid, bland annat, att våga försvara fåren från de sluga vargarna, och de andra rovdjuren, som ofta överraskade dem och förorsakade stora problem. Men hur är då den gode herdens roll i vår tid, när det mesta är totalt förändrat, åtminstone i förhållande till de texter som vi läst i både Gamla som Nya Testamentet?

Denna beskyddande rollen, som identifieras med den Gode Herden, kan i bästa fall relateras till föräldrars roll, då i förhållande till sina barn, åtminstone som det varit tidigare. En förälder var, och är än idag, beredd att offra sitt liv för att skydda sitt barn, åtminstone ifall föräldern och barnen lever i en något så sund tillvaro. Det finns inget farligare rovdjur är en aggressiv förälder som försvarar sitt barn! De vågar det mesta, även ge sitt liv för att skydda barnet från skada.

På liknande sätt är det med vårt förhållande till Jesus Kristus. Han var beredd att offra sig själv, för att vi skulle få del av ett evigt liv! Det är vad frälsningshistorien handlar om. Gud Faderns planering, som börjar redan inledningsvis i Bibelns första bok, handlar om hur Han ska rädda oss från evig död, en död som kom genom den förste Adam, men som övervanns av den andre Adam, vår Frälsare och Herre, Jesus Kristus. Allt det Jesus Kristus åstadkom genom sin död på korset, och den uppståndelse han inledde, var till för att få oss tillbaka till vårt riktiga  hem i Guds himmelska rike! Våga tro det, så som ett barn vågar tro på att det föräldern sagt är sant! Låt ditt hjärta stå emot världens gud och ta istället emot det budskap som aposteln Paulus skriver om i 2 Kor. 4:6: Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild.

Lämna ett svar