Söndagen före domsöndagen

Söndagen före domsöndagen

Söndagen 13 november firar kristna kyrkan Söndagen före domsöndagen och då handlar temat om Vaksamhet och väntan, som i sig handlar om den dagen då Herren, Jesus Kristus, kommer tillbaka på himlarymderna för att hämta hem sina trofasta lärjungar som hör till honom, dem som Gud Fader har överlämnat till Sonen. På den sista dagen ska Herren döma alla levande och döda utifrån sitt heliga Ord. Temat för denna söndag kan förklaras bäst genom det som aposteln Paulus skriver till församlingen i Korinth; Un­dersök själva om ni har tro, pröva er själva. Märker ni in­te att Kristus Je­sus finns hos er? El­ler är det så att ni in­te består pro­vet? Jag hop­pas ni skall in­se att jag för min del har bestått det. Jag ber till Gud att ni in­te skall göra något som är ont, in­te för att jag skall vi­sa mig hålla måttet, ut­an för att ni skall göra det som är gott; se­dan får det gärna se ut som om jag in­te höll måttet. Jag kan in­te ska­da san­ning­en, ba­ra främja den. Jag gläder mig när jag själv är svag och ni är star­ka. Just det ber jag om, att ni skall bli allt­mer fel­fria. Texterna för söndagen hittar du nedan:

Jes 51:4-6

Lyss­na på mig, al­la folk, ni folk­slag, hör no­ga på! Från mig skall la­gen utgå, min rätt skall bli ett ljus för fol­ken. Snabbt nal­kas min rättfärdig­het, min hjälp är på väg, med mäktig arm ski­par jag rätt bland fol­ken. Fjärran länder väntar på mig, de sätter sitt hopp till min makt. Lyft blic­ken mot him­len, be­trak­ta jor­den därun­der. Him­len skall lösas upp som rök, jor­den sli­tas ut som en klädnad och dess invåna­re dö som flu­gor. Men min hjälp va­rar i evig­het, min rättfärdig­het går ald­rig om in­tet.

2 Kor 13:5-9

Un­dersök själva om ni har tro, pröva er själva. Märker ni in­te att Kristus Je­sus finns hos er? El­ler är det så att ni in­te består pro­vet? Jag hop­pas ni skall in­se att jag för min del har bestått det. Jag ber till Gud att ni in­te skall göra något som är ont, in­te för att jag skall vi­sa mig hålla måttet, ut­an för att ni skall göra det som är gott; se­dan får det gärna se ut som om jag in­te höll måttet. Jag kan in­te ska­da san­ning­en, ba­ra främja den. Jag gläder mig när jag själv är svag och ni är star­ka. Just det ber jag om, att ni skall bli allt­mer fel­fria.

Luk 12:35-40

Fäst upp era kläder och håll lam­por­na brin­nan­de. Var som tjäna­re som väntar på att de­ras her­re skall kom­ma hem från ett bröllop, så att de ge­nast kan öpp­na när han kom­mer och bul­tar på por­ten. Sa­li­ga de tjänar­na, ef­tersom de­ras her­re fin­ner dem vak­na när han kom­mer. San­ner­li­gen, han skall fästa upp si­na kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och pas­sa upp dem. Om han så kom­mer vid mid­natt el­ler ännu se­na­re – sa­li­ga är de tjänar­na, när han fin­ner dem be­red­da. Ni förstår väl att om husäga­ren viss­te när tju­ven kom, skul­le han hind­ra ho­nom från att bry­ta sig in i hu­set. Var be­red­da, också ni, ty när ni minst väntar det, då kom­mer Människo­so­nen.”

Lämna ett svar