Annandag pingst

Annandag pingst

Måndagen 29 maj firar kristna kyrkan Annandag Pingst och då handlar temat om Andens vind över världen. Temat förklaras på bästa sätt via de ord Jesus säger: Jag är lju­set som har kom­mit hit i värl­den för att ing­en som tror på mig skall bli kvar i mörk­ret. Om någon hör mi­na ord men in­te tar va­ra på dem, så dömer in­te jag ho­nom, ty jag har in­te kom­mit för att döma värl­den ut­an för att rädda värl­den. Den som av­vi­sar mig och in­te tar emot mi­na ord, han har mött sin do­ma­re: det ord jag har ta­lat skall döma ho­nom på den sista da­gen. Ty jag har in­te ta­lat av mig själv, ut­an Fa­dern som har sänt mig har be­fallt mig vad jag skall säga och vad jag skall ta­la. Och jag vet att hans be­fall­ning ger evigt liv. När jag ta­lar ta­lar jag så som Fa­dern har lärt mig.”

Jes 44:1-8
Men lyss­na nu, Ja­kob, min tjäna­re, Is­ra­el, som jag har ut­valt. Så säger Her­ren, din ska­pa­re, han som for­ma­de dig i mo­der­li­vet, han som hjälper dig: Var in­te rädd, min tjäna­re Ja­kob, Jes­hurun, som jag har ut­valt. Jag skall gju­ta vat­ten över törs­tan­de mark, flo­der av vat­ten över torrt land, och jag skall ut­gju­ta min an­de över di­na barn, min välsig­nel­se över di­na ätt­ling­ar. De skall skju­ta upp som gröns­kan­de popp­lar, som pil­träd vid vat­ten­strömmar. En skall säga att han tillhör Her­ren, en skall bära Ja­kobs namn, en skall skri­va att han är Her­rens och hedras med nam­net Is­ra­el. Så säger Her­ren, Is­ra­els ko­nung, han som friköper dem, Her­ren Se­ba­ot: Jag är den förs­te, jag är den sis­te. Det finns ing­en an­nan Gud än jag. Vem är som jag? Må han ge sig till känna, förkla­ra och be­vi­sa det för mig. Vem har i förväg kun­gjort det som händer? Låt dem berätta för oss vad som skall ske. Var in­te förfära­de, hys ing­en fruk­tan! Kun­gjor­de och berätta­de jag det in­te i förväg? Ni är mi­na vitt­nen. Finns det någon an­nan Gud än jag, någon klip­pa som jag in­te vet om?

Apg 2:36-41
He­la Is­ra­els folk skall alltså va­ra fast förvis­sat om att Gud har gjort ho­nom till Her­re och till Mes­si­as, den­ne Je­sus som ni har korsfäst.”

Or­den träffa­de dem i hjärtat, och de fråga­de Petrus och de and­ra apost­lar­na: ”Bröder, vad skall vi göra?” Petrus sva­ra­de: ”Omvänd er och låt er al­la döpas i Je­su Kristi namn, så att ni får förlåtel­se för era syn­der. Då får ni den he­li­ga an­den som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och al­la dem långt bor­ta som Her­ren, vår Gud, vill kal­la.” Petrus vädja­de till dem med många and­ra ord också, och han upp­ma­na­de dem: ”Se till att ni blir rädda­de un­dan det­ta on­da släkte.”

De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den da­gen öka­de de tro­en­des an­tal med in­e­mot tre tu­sen.

Joh 12:44-50
Je­sus ro­pa­de: ”Den som tror på mig, han tror in­te på mig ut­an på ho­nom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser ho­nom som har sänt mig. Jag är lju­set som har kom­mit hit i värl­den för att ing­en som tror på mig skall bli kvar i mörk­ret. Om någon hör mi­na ord men in­te tar va­ra på dem, så dömer in­te jag ho­nom, ty jag har in­te kom­mit för att döma värl­den ut­an för att rädda värl­den. Den som av­vi­sar mig och in­te tar emot mi­na ord, han har mött sin do­ma­re: det ord jag har ta­lat skall döma ho­nom på den sista da­gen. Ty jag har in­te ta­lat av mig själv, ut­an Fa­dern som har sänt mig har be­fallt mig vad jag skall säga och vad jag skall ta­la. Och jag vet att hans be­fall­ning ger evigt liv. När jag ta­lar ta­lar jag så som Fa­dern har lärt mig.”

Lämna ett svar