Andra söndagen i Advent

Andra söndagen i Advent

Söndagen 4 december 2022 firar kristna kyrkan 2:a SÖNDAGEN I ADVENT då temat handlar om att GUDS RIKE ÄR NÄRA. Det skulle komma en tid då Guds löfte skulle uppfyllas. Messias, Guds egen Son, skulle uppenbaras och det skulle ske genom exakt det Gud själv sagt genom sina profeter. Messias skulle vara av kung Davids stam och Han skall ska­pa rätt och rättfärdig­het i lan­det. När den ti­den kom­mer skall Ju­da räddas och Je­ru­sa­lem le­va i trygg­het, och det­ta skall va­ra sta­dens namn: Her­ren vår rättfärdig­het. Julens glada budskap är intimt förknippad med påskens mer dramatiska budskap. Båda händelserna måste ses gemensamt för att konkludera temat att Guds rike är nära.

Jer 33:14-16

Det skall kom­ma en tid, säger Her­ren, då jag skall upp­fyl­la det löfte jag har gi­vit Is­ra­els folk och Ju­das folk. När den ti­den och den da­gen kom­mer skall jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Da­vids stam. Han skall ska­pa rätt och rättfärdig­het i lan­det. När den ti­den kom­mer skall Ju­da räddas och Je­ru­sa­lem le­va i trygg­het, och det­ta skall va­ra sta­dens namn: Her­ren vår rättfärdig­het.

Heb 10:32-39

Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss ha­de bli­vit upp­lys­ta. Ni ut­stod många svåra li­dan­den. Ni blev smäda­de och förfölj­da och gjor­des till allmänt åtlöje, el­ler också ställ­de ni er vid de­ras si­da som be­hand­la­des så. Ni led till­sam­mans med dem som satt i fäng­el­se, och ni fann er med glädje i att bli beröva­de er egen­dom, därför att ni viss­te att ni ägde något bätt­re och me­ra var­ak­tigt. Ge in­te upp er frimo­dig­het, den skall rik­li­gen belönas. Uthållig­het är vad ni behöver för att kun­na göra Guds vil­ja och få vad han har lo­vat, ty: Ännu en li­ten tid, se­dan kom­mer han som skall kom­ma, och han skall in­te dröja. Min rättfärdi­ge skall le­va ge­nom sin tro. Men: Om han drar sig un­dan är han in­te läng­re till glädje för mig. Vi hör in­te till dem som drar sig un­dan och går förlo­ra­de, ut­an till dem som tror och räddar sitt liv.

Mark 1:14f

När Jo­han­nes ha­de bli­vit fängs­lad kom Je­sus till Ga­li­leen och förkun­na­de Guds bud­skap och sa­de: ”Ti­den är in­ne, Guds ri­ke är nära. Omvänd er och tro på bud­ska­pet.”

Lämna ett svar