Nittonde söndagen efter Trefaldighet

Nittonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 23 oktober 2022 firar kristna kyrkan 19:e söndagen efter Trefaldighet. Söndagens tema handlar om Trons kraft, som handlar om det som aposteln Paulus påminner Timotheos om, när han skriver: Sträva ef­ter rättfärdig­het, guds­fruk­tan, tro, kärlek, uthållig­het och ödmjuk­het. Kämpa trons go­da kamp, sök vin­na det evi­ga li­vet, som du har kal­lats till och för vars skull du har av­lagt den rätta bekännel­sen inför många vitt­nen. Tron och dess kraft inleds med gudsfruktan, något som lyfts fram 12 gånger, bara i Ordspråksboken. Gudsfruktan är kunskapens begynnelse, dåren föraktar vishet och fostran. För att få del av trons kraft måste vi äga gudsfruktan. Utan gudsfruktan inser vi inte att vi är totalt beroende av allt det som Gud har att ge, som bl. a. profeten Jesaja skriver om: Herren sade: Detta folk nalkades mig med ord, deras läppar ärade mig, men deras hjärtan var långt ifrån mig,deras gudsfruktan var inlärda människobud. Söndagens texter hittar du här nedan:

1 Mos 15:5f

Och Her­ren förde ho­nom ut och sa­de: ”Se upp mot him­len och räkna stjärnor­na, om du kan! Så tal­ri­ka skall di­na ätt­ling­ar bli.” Ab­ram trod­de Her­ren, och därför räkna­de Her­ren ho­nom som rättfärdig.

1 Tim 6:11f

Men du som tillhör Gud, håll dig bor­ta från sådant. Sträva ef­ter rättfärdig­het, guds­fruk­tan, tro, kärlek, uthållig­het och ödmjuk­het. Kämpa trons go­da kamp, sök vin­na det evi­ga li­vet, som du har kal­lats till och för vars skull du har av­lagt den rätta bekännel­sen inför många vitt­nen.

Joh 9:1-7

Där Je­sus kom gåen­de fick han se en man som ha­de va­rit blind från födel­sen. Lärjung­ar­na fråga­de ho­nom: ”Rab­bi, vem har syn­dat, han själv el­ler hans föräld­rar, ef­tersom han föddes blind?” Je­sus sva­ra­de: ”Var­ken han el­ler hans föräld­rar har syn­dat, men Guds gärning­ar skul­le up­pen­ba­ras på ho­nom. Me­dan da­gen va­rar måste vi göra hans gärning­ar som har sänt mig. Nat­ten kom­mer, då ing­en kan ar­be­ta. Så länge jag är i värl­den är jag värl­dens ljus.” Se­dan spot­ta­de han på mar­ken, gjor­de en deg med spot­tet och strök de­gen på man­nens ögon och sa­de: ”Gå och tvätta dig i Si­lo­a­dam­men.” (Si­loa be­ty­der utsänd.) Man­nen gick dit och tvätta­de sig och kom till­ba­ka se­en­de.

Lämna ett svar