Artonde söndagen efter Trefaldighet

Artonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 16 oktober firar kristna kyrkan 18:e söndagen efter Trefaldighet och då handlar temat om att lyssna i tro, något som inte är lätt, eller ens naturligt, för oss som ofta utgår från vårt eget kött, vår egen vilja och tyckanden. I dagens evangelietext hör vi berättas om den rike ynglingen som kom till Jesus och frågade honom: Go­de mästa­re, vad skall jag göra för att vin­na evigt liv? Mannen säger sig ha följt alla bud som anges i lagen, men Jesus uppenbarar hans svaghet i köttet och säger till honom: ”Ett fat­tas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fat­ti­ga; då får du en skatt i him­len. Kom se­dan och följ mig.”  Vid de or­den mörk­na­r man­nens ögon och han gick be­drövad sin väg, och det gjorde han eftersom han ägde myc­ket och hade sitt hjärta fäst vid det materiellt goda. Vi har alla våra egna svagheter. Det är oftast i dessa svagheter som vi ger vika i vår vilja att lyssna i tro och följa Jesus Kristus, ända till slutet. Nedan hittar du texterna för denna söndag.

5 Mos 30:11-16

Den­na lag som jag i dag ger dig är in­te ofatt­bar el­ler ouppnåelig för dig. Den finns in­te up­pe i him­len, så att du måste fråga: Vem kan fa­ra upp till him­len och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns in­te bort­om ha­vet, så att du måste fråga: Vem kan fa­ra över ha­vet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är myc­ket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den.

Se, jag ställer dig i dag inför liv och lyc­ka el­ler död och olyc­ka. Om du lyss­nar till Her­rens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du äls­kar Her­ren, din Gud, vand­rar hans vägar och följer hans bud, stad­gar och före­skrif­ter, då skall du få le­va och bli tal­rik, och Her­ren, din Gud, skall välsig­na dig i det land som du kom­mer till och tar i be­sitt­ning.

Jak 2:8-13

Om ni upp­fyl­ler la­gens kungs­bud, det som en­ligt skrif­ten ly­der: Du skall äls­ka din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni gör skill­nad på människor begår ni synd, och la­gen stämplar er som över­träda­re. Den som håller he­la la­gen men över­träder ett en­da bud har bru­tit mot dem al­la. Ty han som har sagt: Du skall in­te begå äkten­skaps­brott har också sagt: Du skall in­te dräpa. Om du in­te bry­ter äkten­skap, men dräper, är du en lagöver­träda­re. Ta­la och hand­la så som den som skall dömas ef­ter fri­he­tens lag. Do­men blir obarmhärtig över den som in­te har va­rit barmhärtig, men barmhärtig­he­ten tri­um­fe­rar över do­men.

Mark 10:17-27

När han skul­le fortsätta sin vand­ring sprang en man fram och föll på knä för ho­nom och fråga­de: ”Go­de mästa­re, vad skall jag göra för att vin­na evigt liv?” Je­sus sva­ra­de: ”Varför kal­lar du mig god? Ing­en är god ut­om Gud. Du kan bud­or­den: Du skall in­te dräpa, Du skall in­te begå äkten­skaps­brott, Du skall in­te stjäla, Du skall in­te vitt­na falskt, Du skall in­te ta ifrån någon det som är hans, Vi­sa akt­ning för din far och din mor.” – ”Mästa­re”, sa­de man­nen, ”allt det­ta har jag hållit se­dan jag var ung.” Je­sus såg på ho­nom med kärlek och sa­de: ”Ett fat­tas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fat­ti­ga; då får du en skatt i him­len. Kom se­dan och följ mig.” Vid de or­den mörk­na­de man­nen och gick be­drövad sin väg, för han ägde myc­ket.

Je­sus såg sig om och sa­de till si­na lärjung­ar: ”Hur svårt blir det in­te för dem som har peng­ar att kom­ma in i Guds ri­ke!” Lärjung­ar­na blev bestörta över hans ord, men Je­sus sa­de igen: ”Mi­na barn, hur svårt är det in­te att kom­ma in i Guds ri­ke! Det är lätta­re för en ka­mel att kom­ma ige­nom ett nålsöga än för en rik att kom­ma in i Guds ri­ke.” De blev ännu mer förskräck­ta och sa­de till varand­ra: ”Vem kan då bli räddad?” Je­sus såg på dem och sa­de: ”För människor är det omöjligt, men in­te för Gud. Ty för Gud är all­ting möjligt.”

Lämna ett svar