Den helige Mikaels dag

Den helige Mikaels dag

Söndagen 2 oktober firar den kristna kyrkan den helige Mikaels dag och då handlar temat om änglarna. Många av oss känner till berättelsen om ärkeängeln Mikael, berättelsen som är skriven i apostel Johannes Uppenbarelsebok. Den berättelsen har blivit än mer aktuell i vår tid, då mycket av det som händer i världen blivit än mer påtagligt oroligt. Men i oroliga tider bör vi alltid komma ihåg vad Herren sagt (1. Joh 4:18): Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rätt har inte nått kärlekens fullhet. Dessa Guds Ord är viktiga att återvända till, särskilt i tider då världen försöker skrämma oss alla till en blind lydnad.

Dan 10:15-19

Me­dan han ta­la­de så till mig stod jag stum, med nerböjt an­sik­te. Något som tyck­tes va­ra en människo­hand rörde då vid mi­na läppar. Jag öpp­na­de mun­nen och sa­de till ho­nom som stod där mitt emot mig: ”Her­re, sy­nen var så plågsam att jag in­te har någon styr­ka kvar. Hur skul­le jag, din ödmju­ke tjäna­re, kun­na ta­la med en sådan som du? Mi­na kraf­ter är slut och jag kan in­te läng­re an­das.” Han som såg ut som en människa rörde ännu en gång vid mig och gav mig styr­ka. ”Var in­te rädd, du högt äls­ka­de”, sa­de han, ”allt skall gå väl. Var stark, var stark!” När han ta­la­de med mig blev jag frimo­di­ga­re och sa­de: ”Ta­la, her­re, nu har du styrkt mig.”

Upp 12:7-12

Och det blev en strid i him­len: Mi­kael och hans äng­lar gav sig i strid med dra­ken. Och dra­ken och hans äng­lar stred, men han över­man­na­des och det fanns in­te mer någon plats för dem i him­len. Och han, den sto­ra dra­ken, or­men från ur­ti­den, han som kal­las Djävul och Sa­tan, han som förför he­la värl­den, han störta­des ner på jor­den och hans äng­lar störta­des ner med ho­nom. Och jag hörde en stark röst i him­len säga: ”Nu finns fräls­ning­en och kraf­ten och ri­ket hos vår Gud och mak­ten hos hans smor­de. Ty våra bröders an­kla­ga­re har störtats ner, han som an­kla­ga­de dem inför vår Gud både dag och natt. De har be­seg­rat ho­nom ge­nom Lam­mets blod och ge­nom sitt vitt­nesbörds ord. De äls­ka­de in­te sitt liv mer än att de kun­de gå i döden. Jub­la därför, ni him­lar och ni som bor i dem. Men ve över jor­den och ha­vet: djävu­len har sti­git ner till er, och hans ra­se­ri är stort, ty han vet att hans tid är kort.”

Matt 18:7-10

Ve dig, värld, med di­na förförel­ser. Förförel­ser­na måste ju kom­ma, men ve den människa ge­nom vil­ken de kom­mer.

Om din hand el­ler din fot förle­der dig, så hugg av den och kas­ta den ifrån dig. Det är bätt­re för dig att gå in i li­vet stym­pad el­ler ofärdig än att kas­tas i den evi­ga el­den med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förle­der dig, så riv ut det och kas­ta det ifrån dig. Det är bätt­re för dig att gå in i li­vet enögd än att kas­tas i hel­ve­tets eld med båda ögo­nen i behåll.

Se till att ni in­te förak­tar någon en­da av des­sa små. Jag säger er att de­ras äng­lar i him­len all­tid ser min him­mels­ke fa­ders an­sik­te.

Lämna ett svar