Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 7 augusti firar kristna kyrkan åttonde söndagen efter Trefaldighet, då temat handlar om Andlig klarsyn. Att ha klarsyn handlar om att bland annat vara införstådd med innehållet i ett budskap. Andlig klarsyn handlar om att, som Paulus skriver i första brevet till församling i Korint, att tänka och agera som en klok byggmästare som har lagt en grund som endast bygger på den bibliska läran och livet om och i vår Herre och Gud, Jesus Kristus. Dagens texter hittar du nedan:

Ords 7:1-3

Min son, håll fast vid mi­na ord och be­va­ra mi­na bud in­om dig. Håll mi­na bud så får du le­va, be­va­ra min lära som din ögon­sten. Bind dem om di­na fing­rar, skriv dem på ditt hjärtas tav­la.

1 Kor 3:10-15

Tack va­re den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästa­re lagt en grund som någon an­nan byg­ger vi­da­re på. Men var och en måste tänka på hur han byg­ger. Ing­en kan lägga en an­nan grund än den som re­dan finns, och den är Je­sus Kristus. På den grun­den kan man byg­ga med guld, sil­ver el­ler ädel­ste­nar, trä, gräs el­ler halm, och det skall vi­sa sig hur var och en har byggt. Den da­gen skall av­slöja det, ty den kom­mer med eld, och el­den skall pröva vad vars och ens ar­be­te är värt. Den vars bygg­nad består skall få lön. Den vars verk brin­ner ner skall bli ut­an. Själv skall han dock räddas, men som ur eld.

Matt 7:22-29

På den da­gen skall många säga till mig: ’Her­re, her­re, har vi in­te pro­fe­te­rat i ditt namn och dri­vit ut de­mo­ner i ditt namn och gjort många un­der­verk i ditt namn?’ Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er in­te. Försvinn häri­från, ni onds­kans hant­lang­a­re!’

Den som hör des­sa mi­na ord och hand­lar ef­ter dem är som en klok man som bygg­de sitt hus på berg­grund. Reg­net öste ner, flo­den kom, vin­dar­na blåste och kas­ta­de sig mot hu­set, men det ra­sa­de in­te, ef­tersom det var byggt på berg­grund. Och den som hör des­sa mi­na ord men in­te hand­lar ef­ter dem är som en dåre som bygg­de sitt hus på sand. Reg­net öste ner, flo­den kom, vin­dar­na blåste och störta­de sig mot hans hus, och det ra­sa­de och ra­set blev stort.”

När Je­sus ha­de av­slu­tat det­ta tal var fol­ket överväldi­gat av hans un­der­vis­ning, för han un­der­vi­sa­de med makt och in­te som de­ras skriftlärda.

Lämna ett svar