Kristendom visavi islam

I sitt andra brev skriver aposteln Petrus, i första kapitlet vers 16 och framåt:

Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från den majestätiska Härligheten: Han är min Son, min Älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett l jus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den heliga Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Läkaren Lukas inleder sitt evangelium med att skriva:

Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och Ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått.

Petrus, som var en av de 12 apostlarna som Jesus valde ut av alla män han mött, är ett levande ögonvittne och har därmed kunskaper som inte många kan mäta sig med. Alla som kom efter Jesu död och uppståndelse har logiskt sett inte samma tyngd, eller ens värde, när det gäller frågan om sanningshalten i allt det som hände Jesus från Nasaret. Petrus var även den lärjunge som förnekar sin Mästare och fick betala ett högt pris för det. Trots sitt grova misstag tvekar Petrus inte när han författar sina brev för eftervärlden, så att vi som läser dem idag får uppleva hans trohet ända till döden, eftersom flertalet av Jesus lärjungar fick sätta livet till när de försvarade sin tro på att Jesus är Guds enfödde Son.

Lukas, som levde något senare, intervjuade och samtalade med många ögonvittnen och det sägs att han mötte Jesu mor, Maria. Han sammanställer allt det han fått höra av ögonvittnena och intygar inför den högt ärade Teofilus, att allt han skrivit har han gjort i sanning och övertygelse om att det är sant.

När människor i dagens samhälle tvekar ifråga om andra religioner har de vanligtvis mycket lätt att ifrågasätta kristendomen. Det gör de allt för ofta utan att ange något historiskt underlag, historiska dokument eller arkeologiska utgrävningar, som tvärtemot deras åsikt faktiskt bestyrker det Bibeln talar om som något som har hänt i verkligheten och som går att bevisa empiriskt. Detta vill inte folk allmänt inte ens lyssna på, utan de utgår hellre från sådant som säger direkta motsatsen, fast deras påståenden ofta inte har avdikat underlag, eller ens bevisar något emot empiriskt data.

Istället för att anamma kristendom väljer alltså många tvärsäkert att hävda sin negativa åsikt, oftast övertygande om att de har bevis som ifrågasätter allt det Bibelns skrifter påvisar. Men när de ska uttala sig om islam, eller någon annan religion, är de däremot ofta fåordiga och vågar knappt ställa adekvata frågor som påvisar religionen islams uppkomst eller dess heliga skrift, Koranens, äkthet. Skulle de ta sig tid och undersöka sakfrågan skulle de snart upptäcka hur skral Islams vetenskapliga bevisföring är. Bibeln har blivit ifrågasatt och studerad i århundranden medan Koranen inte ifrågasatt eller ens studerat ingående i närheten av vad Bibeln blivit.

Det är inte många som vet att det finns en mängd olika upplagor av Koranen, trots att muslimerna påstår motsatsen och att deras heliga skrift har skrivits av Allah i evigheten. Den har enligt muslimerna alltså alltid funnits i exakt samma skick i himlen, och det exemplaret som profeten Mohammed fick. Men sanningen är att när Mohammed levde så fanns det ingen Koran, inte ens Islam som religion. De första upplagorna av muslimernas heliga skrift, Koran, författades första gången cirka 100 år efter att Mohammed hade lämnat det världsliga livet.

Varför är allt för ofta oroliga att ifrågasätta andra religioner? Jag tror att det kan bero på att vi är för lata och avskyr att ta oss tid att för undersöka denna angelägna fråga på djupet. Vi utgår hellre ifrån sådant som bland annat ateisterna har proklamerat och hävdat är sant. Ändå vet vi historiskt att ateisterna alltid försökt smula sönder allt vad kristen tro handlar om. Det har de gjort genom att påstå en mängd lögner som de själva inte ens har kunnat bekräfta vetenskapligt. Flertalet av oss kristna har sorligt nog varit för svaga och inte vågat bemöta ateisters falska påståenden med konkreta fakta, eller så har man inte brytt om att bemöta kritikerna och deras många gånger falska anklagelser. Oavsett orsak så är detta ett stort misstag!

Förnekelse av den kristna tron började på allvar i vårt land av professorn Hedenius på 1920-talet. Han gick ut offentligt och påstod att kristendomen och talet om en gud är en bluff. Det gjorde han utan att presentera konkreta bevis för sitt känslosamma påstående. Marxismen har försökt förklara kristendomen som ett ”opium för folket”, men inte heller det påståendet är sant eftersom Marx själv sade något sådant. Det är hans ”efterföljare” som valt att förvanska hans budskap så att det passar deras ateism.

Idag verkar många vara villiga att anamma andra religioner, inte minst islam. Åtminstone försöker många styrande importera så många som möjligt av dem, och då oftast män i yngre ålder. Jag hoppas att de som gör det och har gjort det även själva är villiga att ta konsekvensen av en religion som innebär att dagens västerländskt präglade samhälle får ett abrupt slut. Dagens sekulariserade kvinnor kan därmed glömma all den frihet som de har fått njuta av i vårt nuvarande samhällssystem, och alla män behöver snabbt inse att de kommer att bli tvungna att ödmjukt böja sig för det Islam som religion påstår är sant, oavsett mycket av deras påståenden strider direkt mot känd och trodd vetenskap. Nästan alla i samhället kommer att få gå tillbaka i sin tidszon och förkasta allt det som Koran ifrågasätter i vårt västerländska samhälle, och det är faktiskt det mesta som pågår. Det kommer att bli som i många länder som idag styrs av sharialagarna. Om Islam som religion får fortsätta att växa och gro i vårt land så innebär det även att dagens välmående politiker kommer att bli avsatta snabbare än de tror, eftersom de är tillhör skaran ”otroende”, och detta oavsett de vill eller inte. Det kommer att vara de religiösa ledarna inom islam, mullorna, som kommer att styra allt det som händer i samhället.

Jag tror inte att det är särskilt många av svenskarna som har reflekterat över vad ett islamskt övertagande av vårt samhälle kommer att innebära i verklighet. Alla de som kommer att ha en avvikande åsikt jämfört med Koran, inte minst judar och kristna, kommer att bli dödade enligt Koran. Ateister, som inte är benägna att offra sig och bli islamister, kommer att tvingas att betala en särskild skatt till de religiösa islamisterna, i alla fall om de vill leva.

Vissa tror säkert att jag överdriver, eller försöker skämma någon, men ni kan själva undersöka hur det förhåller sig i de länder som idag styrs av islam och sharialagar. Om ni väljer att strunta i att undersöka denna sakfråga så kan ni inte beskylla någon annan för er lathet. Om du är så enfaldig och tror att du kommer att få leva så som du gör idag så har du varken förstått situationen eller insett allvaret av religionen islam i realitet. Islam och de som följer denna religion/statslära påstår att de är vänligt sinnade; de påstår sig tillhöra ett ”fredens religion”. Påståendet gäller tills det att islamisterna omfattar flertalet i ett samhälle. Påståendet styrks av de samhällen som redan har drabbats av religionen. Så länge de som hör till islam är i minoritet så länge har de enligt sin heliga skrift rätt att ljuga och påstå att de är vänliga och fridfulla. Men när de blir en majoritet i ett samhälle kommer de att ta över alla viktiga funktioner, vilket innebär att alla andra antigena tar strid mot dem eller ger upp och följer de lagar och regler som koran, haditherna och sharia påstår är korrekt och gällande.

Om du inte tror på det tidigare sagda, ta själv reda på vad som gäller i detta angelägna ärende. Orsaken till att jag skriver om det beror på att jag under flera år försökt förstå vad islam som religion innebär i realitet för oss västerlänningar och kristna. Har även försökt jämföra religionen islam med andra religioner och har utgått från den kristendom som jag växt upp med. Islam som religion är inte jämförbar med någon annan religion, eftersom islams heliga skrifter förespråkar ond bråd död för fiender. Koranen, haditherna och sharia tar ingen som helst hänsyn till andra än dem som hör till islam. Det finns närmare 150 bud och förbud som påpekar att en islamist ska strida mot och ta död på kristna och judar, alltså skriftfolket. Religionen islam tar heller ingen som helst hänsyn till dem som betraktas som lite annorlunda i ett samhälle. Om du inte tidigare läst Koranen är det dags att göra det. Det är inte förrän man själv har läst vad denna skrift säger som man inser hur allvarlig islam är som religion.

Antagligen har islamister redan tagit över många av de partipolitiska grupperingarna som finns för närvarande i vårt land. Bland annat påstås att den kristna rörelsen inom Socialdemokraterna, Broderskapsrörelsen, ingått ett avtal med Muslimska brödraskapet redan år 1994. De har enligt dessa utsagor lovat att se till att islamister får viktiga poster inom den partipolitiska sfären. Detta visar sig även att vissa varit angelägna om att införa lagar mot islamofobi, och liknande regler, så att islamisterna får agera vidare för att ta över. Om svenska politiker är så korkade och ovetandes om islam är det lättaste vägen. Okunskap har alltså öppnat vägen för muslimska brödraskapet att utvecklas vidare i vårt land, trots att de blivit terrorstämplade i andra länder. Svenska politiker verkar inte särskilt svåra att övertyga eftersom de inte besitter någon som helst kunskap i religiöst tänkande. Därför kan de heller inte räkna ut vad ett islamskt övertagande skulle innebära för oss västerlänningar.

De som fortfarande har chans att agera är alla de som ännu inte har dragits med och bejakar en religion som påstås vara så fredlig, men som ändå har ett enda syfte, nämligen att styra hela vårt samhälle, utifrån sharialagar. Må alla som bor i ett, än så länge fritt land, ta sig tid och vara förnuftiga nog att agera innan det är för sent. För vem av er, föräldrar, vill att era barn ska fostras till okritiska tänkare som bland annat beordras ge sina liv för en profet som själv dödade 800 judiska män på en eftermiddag och tog till fånga alla deras kvinnor? Det är bara en av händelserna som tillskrivs profeten som islamisterna ärar och dyrkar, utifrån en övertygelse som syns tydligt när en västerlänning försöker skoja med deras profet genom att skisser en cartoon.

Lämna ett svar