Vart försvann vårt civilkurage

Rubriken är en fråga som vi behöver aktualisera, eftersom vi numera lever i ett allt mer avdankat och postmodernt gruppstyrt-samhälle, ett samhälle som inte längre äger viljan att skapa individuellt växande, eller ens vill behålla vår tidigare svenska kultur och historia. Numera verkar de som styr denna postmoderna gruppstyrda-samhälle hata allt vad en unik individ står för, fast alla vet att som unika individer måste vi ha möjlighet att tillämpa våra naturliga egenskaper som håller oss både vakna och alerta. Äger vi inte känslan och vetskapen om att vi är unika så har vi heller inte längre känslan för det ansvar som följer oss som enskilda individer. Orkar vi inte följa budet att älska varandra tappar vi grunden för vårt västerländska samhälle. Det kan vara en orsak till att allt färre idag vågar visa sitt unika civilkurage, inte ens alla poliser, trots att civilkurage är den egenskap som vi som individer har inbyggt i oss, oavsett vi vill det eller inte.

Det verkar som om samhällets postmoderna gruppstyrda elit, med hjälp av sin styrda media, har fått allt fler att bli kollektivt rädda för att visa upp sitt civilkurage i realiteten. Inte ens lagarna, som en gång skapades för ändamålet, tillämpas längre på rätt sätt. De styrande vill inte längre lyfter fram enskilda individer utan är mer inriktade på att skapa grupper och gruppers ideologi. Vi har med andra ord blivit allt mer behäftade med ett ”postmodernt grupptänkande” som enligt historien kommer att fördärva oss som individer.

Enligt mitt sätt att se på tillvaron har vi blivit fångna i ett tragiskt system, i en demonisk kraft, som vill styra oss bort från ett tänkande som unika individer med ett eget ansvar för våra tankar, ord och gärningar. Syftet kan vara att man vill göra oss till en stor ”grå massa” som går dit den postmoderna gruppen och dess media vill ha oss. Därför måste vi avstå från allt eget. Men följer vi det rådet kommer vi med stor sannolikhet att möta en för tidig död och den postmoderna styrda gruppen får möta en framtid med allt färre unika individer som tär på jordens resurser.

Den gruppstyrda-postmoderna-ideologin som råder och som bara eliten och dess media försöker få oss att anamma präglar allt större delar av vårt nuvarande samhälle. Tyvärr är inte särskilt många som har tänkt på att en sådan ideologi kommer att leda till att olika grupper i samhället kommer att strida mot varandra, istället för att samverka. Den grupptillhörighet som den postmoderna eliten försöker skapa kommer att generera än mer segregation och tillintetgöra allt individuellt ansvar, vilket är att jämföra med tidigare existerande ideologier i historien som präglats av blodiga krig med miljontals individers död.

Den lilla procenten som styr vårt samhälle har till sin hjälp en media som inte längre är rädda för att använda lögner, förvridna lagar och galna regler för att driva vårt samhälle, och oss individer, till vanvett och hysteri. Ta exempelvis frågan om klimatet och alla dess påstådda hot. Alla som är emot den av FN officiellt politiskt antagna synen på klimatet hotas och kallas för klimatförnekare, som om någon enda av oss skulle kunna förneka att klimatet existerar. Hur kan någon kallas för klimatförnekare? Det är lika galet som att kalla någon för solförnekare. Klimatet existerar ju oavsett vi tror på den eller inte precis som solen gör det.

När pandemin dök upp var hysterin inte långväga ifrån allmänheten. Den postmoderna gruppstyrda median gjorde allt för att skrämma alla innevånarna. Istället för skrämsel hade de kunnat ge oss en objektiv och vetenskaplig information om Covid-19. Men de valde istället ivrigt att dra igång någon slags skrämselpropaganda, så att stora delar av den gråa massan skulle ge sig hän åt rädsla och hysteri. När mer kunniga inom området började undersöka fenomenet Covid-19 så visade det sig att det inte alls är en fara för alla. Det rör sig om en pandemi som kan utgöra en fara för individer i hög ålder och förvärra för dem som redan har andra underliggande sjukdomar. Men den informationen verkade inte alls vara särskilt tilltalande för den postmoderna eliten. De tog heller ingen som helst hänsyn till att isolering skulle försämra samhällets ekonomi under lång tid. Det som har hänt under denna pandemi är åter en påminnelse för oss individer: Lita inte på allt som medierna har att säga. Undersök själva vad andra i exempelvis andra länder har att säga. Var inte en lydigt medlem i ett gruppstyrt postmodernt samhälle.

Ett annat postmodernt och gruppstyrt förslag från eliten handlar om den stora invandringen och dess tragiska konsekvenser. Eliten och dess media verkar använda sig av människor från andra kulturer för att krossa vårt lands egna kristna arv genom att medvetet implementera religionen islam i vårt land. Det verkar som om man gör allt för att försöka påtvinga oss individer en religion som aldrig tidigare haft större inträde i våra sammanhang. Till och med svenska kyrkans elit stod och hejade på och ärkebiskopen talar om för media att hon tror att Jesus och Mohammed är likvärdiga profeter, ett uttalande som borde skrämma slag på flertalet kristna.

Allt detta har den postmoderna gruppstyrda elit och dess media gjort trots att de historiskt vet att västvärldens välstånd bygger på kristen kultur och tro. Allt, från det sociala omhändertagandet av individer till skolverksamhet och hälsovård, är något som utgått från en kristen kultur historiskt sett. Men med den gruppstyrda ideologin försöker man istället medvetet förstöra allt och göra allt för att implementera en främmande kultur, något som våra förfäder skulle förfäras över. Tråkigt nog är det allt färre i vårt sekulariserade samhälle som bryr sig, men de borde göra det eftersom det är skrämmande vad islam som religion är kapabel till. Särskilt viktigt vore det för dem som förespråkar och värnar om jämlikhet och allas lika värde i ett samhälle. Med islam kommer de att förlora alla sina tidigare ideal.

Den senaste händelsen som är i fokus handlar om fartyget Estonia, som sorgligt nog sänktes i havets botten. Den postmoderna gruppstyrda eliten och dess media gav medvetet ingen som helst rimlig eller ens sannolik förklaring till orsaken. Istället verkar man ha valt att ljuga för alla, ett svek som drabbar särskilt dem som hade mist en anhörig i tragedin. Vi har tydligen enligt utländsk media blivit förda bakom ljuset genom att den postmoderna gruppstyrda eliten tillsatte en utredning som t.ex. enligt estnisk media har förvanskat rapporter och öppet ljugit om vad som ligger till grund för den tragiska händelsen. Se videon som Uppdrag granskning gjorde år 2014>> https://www.youtube.com/watch?v=l_p4lT7WJr4

Alla felaktigheter som den postmoderna gruppstyrda eliten och dess media har duperar oss med under de senaste årtiondena handlar om att hindra oss individer från att ta reda på sanningar som rör vårt samhälle. Det enda motmedlet mot sådant agerande är att vi som individer själva tar reda på vad som är sant och falsk. Det kan vi göra genom att använda oss av alternativa informatörer. Dem når vi oftast via andra kanaler än de etablerade. Troligtvis präglas även universitet och skolväsendet av det postmoderna grupptänkandet, men eftersom flertalet klarar av det engelska språket så kan vi få adekvat information och vetskap från dem som lever utanför vårt lands gränser. Det är med andra ord inte lika lätt att dupera folk idag.

Civilkurage hör tätt samman med tron på Vägen, Sanningen och Livet. Som unika individer är vi faktiskt skapade till Guds avbild och den väg, sanning och liv som Jesus talar om ger oss som individer ambitionen att älska vår nästa. Övriga religioner, samt flertalet filosofier, bygger antingen på att blidka gudomar eller att nå framgång via egoism och egen vinning. Kristendomen är den enda religionen som talar om att vi ska älska vår nästa och vår fiende, ett budskap som går stick i stäv med världens härskare, som avskyr och föraktar Jesus Kristus. Jesu budskap är även lika främmande för islam, något som den postmoderna gruppstyrda eliten försöker implementera i vårt sekulariserade samhälle. Islam gör exempelvis ingen skillnad på religion och statligt styre. I ett samhälle som styrs av islam är det mullorna som styr allt, ofta i egoistiskt syfte.

I motsats till den kristna tron så vill världens härskare få oss att bli en grå massa av egoister som förgör varandra, detta i syftet att vinna egen rikedom och ära. Vi ska helst älska bara oss själva; för det är vi värda, något som reklamen översköljer över med. Vi ska heller inte bry oss om varandra. Det räcker att vi älskar oss själva och i bästa fall våra närmaste. Alla andra, som finns utanför vår närmaste tillvaro, är ett hot mot vår grupps likadana tyckande. Därför ska vi inte ens försöka att förskansa oss någon form av civilkurage; Det är farligt och vi utsätter oss för fara!

I vissa fall har man även försökt ändrat lagarna så att de inte längre skyddar dem som vågar utföra civilkurage. Den som gör det blir istället själv utsatt av någon ny förvriden lag som instiftats av den gruppstyrda postmoderna domaren. Vi får inte utsätta oss såsom individer eftersom vi då utgör en fara för de övriga i gruppen. Ser vi någon okänd bli hotad ska vi fly snarast möjligt, en handling som skulle få våra förfäder att förfäras.

Våra förfäder skulle aldrig springa ifrån nämnda situationer. De visste att deras egen existens och välstånd var helt beroende av andra unika individers. Det är aldrig rätt eller ens humanistiskt att springa ifrån någon som jag kan rädda! Men i vår tid råder allt för ofta motsatsen. Folk bryr sig allt mindre om hur det går för andra, bara de själva har det bra. Det handlar om en allvarlig situation eftersom sådant handlande förgör inte bara oss själva utan alla andra individerna i samhället. Stora delar av den postmoderna gruppstyrda medians karusell handlar om vad just du kan bli och äga, inte något om det ansvar som var och en av oss som unika individer har. Om vi inte har respekt för något annat så borde vi åtminstone ha det för vår nästa. För den slutliga domen kommer kanske snabbare än vi tror, då den Evige domaren (JAHVE) delar ut de rättvisa domarna på den stora domedagen.

Lämna ett svar